Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Nauk Historycznych - www.wnh.umk.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Collegium Humanisticum

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny, gdzie wyznaczonych jest 12 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, od strony głównego wejścia jest 1 miejsce.
Budynek posiada dwa główne wyjścia oraz 5 wyjść ewakuacyjnych. Wszystkie wejścia do budynku są z poziomu gruntu. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się sześć klatek schodowych. Trzy windy (w część AB i C), pozwalaj dostać się na wyższe kondygnacje. Windy posiadają oznaczenie w Braille’u.

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

 

Instytut Archeologii

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking, za szlabanem, otwieranym przez strażnika po naciśnięciu dzwonka. Nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Nawierzchnia parkingu i ciągu pieszego jest w dobrym stanie technicznym, bez zmian poziomów i uskoków większych niż 2 cm.

Główny budynek oznakowany jest czytelnie, tablicami informacyjnymi. Do budynku prowadzi jedno wejście. Dwoje drzwi- otwierane automatycznie. W przedsionku, pomiędzy drzwiami (odległość między nimi 1,76 cm) znajduje się wpuszczona w podłogę kratka wymiarach 80×1,70 cm,  w której znajduje się gumowa wycieraczka (może stanowić przeszkodę dla wózka osoby niepełnosprawnej). Do budynku prowadzą schody w linii prostej, czterostopniowe, o szerokości 5 m. Bez nosków. Szerokość każdego stopnia wynosi ok. 33 cm, wysokość 15 cm. Szerokość spocznika przed wejściem wynosi 5 m, długość 2,05m. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz zainstalowaną na wysokości 0,90cm. Do wejścia prowadzi również pochylnia o dł. ok 12 m, w jednym biegu. Po obu stronach pochylni zainstalowano poręcze na wysokości ok. 0,90cm. Odstęp między nimi wynosi 110 cm. Żadne elementy nie zawężają szerokości pochylni.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Na drzwiach wejściowych naklejono piktogram informujący o możliwości wejścia z psem asystującym.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku głównym znajduje się klatka schodowa prowadząca na piętro oraz winda osobowa o udźwigu 630 kg (wymiary wewnętrzne 1,12x 1.4 m, szer. drzwi 0,90 cm). Winda nie posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz sygnalizacji głosowej . Drzwi wewnętrzne mają co najmniej 0,90 cm szerokości.  W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. Na piętro prowadzą kamienne schody w jednym biegu, z noskami: 15 stopni + 8 stopni. Wymiary spocznika: szer. 1,58 m długość 1,20 m. Wymiary każdego stopnia: szer. 31-32 cm, wys. 17cm. Przed wejściem na schody znajduje się spocznik o wymiarach: szer. 2,9m, długość 1,30m i wys. 17 cm. Krawędzie spocznika oznaczone są żółtą taśmą. Po obu stronach schodów zainstalowano poręcze o wys. 1,10m. Schody w budynku można ominąć za pomocą ww. dźwigu osobowego.

Drugi budynek (tzw. Energotor) połączony jest z budynkiem głównym łącznikiem o wymiarach: dł. 16,5 m, szer. 4,47m. Do łącznika prowadzą schody o 9 stopniach. Bez nosków. Szerokość każdego stopnia: ok. 34,5 cm, wysokość 15 cm. Schody o szer. 4,47m  posiadają w połowie szerokości poręcz o wysokości 1,20m. Przy schodach zainstalowany jest podnośnik o udźwigu 130 kg.

Drugi budynek, za łącznikiem, posiada dwie kondygnacje. Dwie klatki schodowe prowadzą na piętro. Każda z nich posiada 20 stopni w układzie: 10+4+6 z dwoma spocznikami. Schody posiadają poręcz jednostronną o wysokości 1,10m. Miedzy 10 a 14 stopniem zamontowano drugą poręcz o wysokości 1,10m. Klatek schodowych nie można ominąć z powodu braku windy.

Do budynku przylega hala technologiczna, jednokondygnacyjna, bez zmian poziomów na całej powierzchni.

Rozkład pomieszczeń

W budynku, w pobliżu wejścia głównego, w holu głównym znajduje się portiernia-szatnia. Lada/kontuar posiada wysokość 110 cm, na całej długości 9,8 m. Za nią znajduje się szatnia obsługiwana przez strażników, którzy również wydają klucze do pomieszczeń. W pobliżu nie ma tablicy informującej o rozmieszczeniu pomieszczeń lecz taką informację można uzyskać od strażnika pełniącego dyżur w szatni. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością bez instalacji alarmowej i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku – za łącznikiem, toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się tylko na parterze. Bez instalacji alarmowej i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Wyposażenie wspomagające

W budynku są dwie pętle indukcyjne w salach dydaktycznych nr 115 i 34.

Ewakuacja

W budynku nie ma krzesła ewakuacyjnego. Ewakuacyjna klatka schodowa znajduje się w budynku głównym – oznaczona piktogramami. Nie jest wykorzystywana na co dzień i nie jest przystosowana do ewakuacji osób z niepełnosprawnością. W budynku zainstalowano System Sygnalizacji Pożaru.