Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Archeologia

Informacje dla kandydatów na studia I stopnia w zakresie archeologii

Dlaczego warto wybrać archeologię na UMK w Toruniu?

Archeologia to podróże, wykopaliska, dotykanie przeszłości, korytarze tajemnych jaskiń, podwodne tonie, grody, zamki oraz sekretne i magiczne budowle. Studiując archeologię zdobędziesz wszechstronną wiedzę w dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie naukowej. Tylko ona z dnia dzisiejszego przeniesie Cię w przeszłość – codzienne życie, święta, uczty, bitwy, obrzędy i ceremonie. Stanie się to dzięki wiedzy i osiągnięciom nauczycieli – naukowców z Instytutu Archeologii. To oni oferują poznanie tego wszystkiego wraz z metodami stosowanymi w archeologii, szeroko pojętej humanistyce, także w dyscyplinach przyrodniczych (botanice, zoologii, antropologii, genetyce biomolekularnej), a nawet ścisłe. Będziesz studiować w Instytucie, który jest filarem Uczelni Badawczej, zaliczanej do dziesięciu najlepszych Uniwersytetów w Polsce. Od początku ukształtujesz swoją ścieżkę rozwoju, korzystając z nowoczesnego zaplecza dydaktycznego – laboratoriów, sal ćwiczeniowych, Gabinetu Zabytków, parku archeologii eksperymentalnej i biblioteki. Uzyskasz wsparcie podczas badań wykopaliskowych, realizowanych przez Instytut na stanowiskach archeologicznych, skrywających tajemnice ludów z różnych epok, tak na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Co na studiach?

 • studia archeologiczne to dwustopniowy program dydaktyczny: trzyletni licencjacki oraz dwuletni magisterski; to one przygotują Cię do studiów archeologicznych w szkole doktorskiej;
 • na studiach licencjackich uzyskasz podstawową wiedzę o historii dawnych mieszkańców Polski i Europy, od czasów najodleglejszych (epoka kamienia) po okresy historyczne (średniowiecze i nowożytność);
 • uczestnicząc w wykopaliskach poznasz warsztat archeologa, metody eksploracji i dokumentacji, sprzęt i aparaturę niezbędną do pracy w ternie;
 • zdobędziesz wiedzę podczas wykładów, wymienisz swoje spostrzeżenia w trakcie konwersatoriów i udoskonalisz zdolności praktyczne uczestnicząc w laboratoriach; te ostatnie to Twój bezpośredni kontakt z oryginalnymi, dawnymi przedmiotami codziennego użytku – naczyniami, monetami, ozdobami – zgromadzonymi w instytutowym Gabinecie Zabytków;
 • uczestniczysz w ćwiczeniach terenowych – wykopaliskowych, po pierwszym i drugim roku studiów;
 • pogłębisz swoją wiedzę w studenckich kołach naukowych, prowadzisz prace eksperymentalne (m.in. w zakresie tzw. żywej archeologii), badania naukowe, współuczestniczysz w organizacji warsztatów i konferencji;
 • studiując archeologię w naszym Instytucie masz szansę na wszechstronny rozwój i samodzielnie decydowane o wyborze ścieżki rozwoju naukowego, poprzez wybór przedmiotów oraz modułów specjalizacyjnych, które pozwalają uzyskać wiedzę zgodną z Twoimi zainteresowaniami;
 • do wyboru po pierwszym roku studiów licencjackich masz jeden spośród trzech modułów chronologicznych (archeologię prahistoryczną, archeologię antyczną lub archeologię historyczną) oraz jeden z czterech modułów tematycznych (archeologię architektury, archeologię podwodną, archeologię środowiskową lub konserwację zabytków archeologicznych);
 • studia archeologiczne to również okno na świat, swoje zainteresowania naukowe i badawcze możesz realizować uczestnicząc w organizowanych przez pracowników Instytutu Archeologii lub przez koła naukowe wycieczkach, samodzielnych wyjazdach naukowych oraz studiach na uczelniach krajowych (program MOST) i zagranicznych (program Erasmus+);
 • swoją karierę naukową realizujesz już od pierwszego roku studiów, włączając się w badania wykopaliskowe, działalność kół naukowych, prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii projekty badawcze oraz uczestnicząc w autorskim przygotowaniu publikacji naukowych;
 • kontynuując naukę na studiach magisterskich uzyskasz specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranego modułu, a jednocześnie zdobędziesz praktyczne umiejętności konieczne do uzyskania uprawnień w zakresie samodzielnego prowadzenia badań archeologicznych;
 • będąc studentem archeologii na UMK, jednej z najlepszych uczelni w Polsce, masz gwarancję uzyskania wykształcenia o wysokich kompetencjach, które potwierdziła prestiżowa Polska Komisja Akredytacyjna.

Co po studiach?

Jako absolwent studiów licencjackich możesz kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich, które są konieczne do wykonywania zawodu archeologa.

Instytut Archeologii w liczbach

 • kadrę Instytutu Archeologii tworzy zespół pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz inżynieryjno-technicznych;
 • w Instytucie działają cztery Katedry, w tym trzy sprofilowane według kryterium kulturowo-chronologicznego: Katedra Prahistorii, Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych oraz Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka zajmująca się badaniami najstarszych dziejów człowieka oraz relacjami człowieka i środowiska;
 • w ramach Instytutu funkcjonują specjalistyczne pracownie: traseologii, paleobotaniczna, konserwacji ceramiki, metalu, drewna, skór i tkanin, wyposażone w nowoczesne instrumenty i narzędzia analityczne, obsługiwane przez doświadczonych specjalistów:
 • Instytut dysponuje zasobną biblioteką liczącą ponad 30 000 woluminów, na bieżąco uzupełnianą najnowszymi wydawnictwami naukowymi oraz wygodną czytelnią z 40. miejscami;
 • zaplecze dydaktyczne tworzą dwie duże sale wykładowe, cztery laboratoria, Gabinet Zabytków prezentujący bogate kolekcje przedmiotów pochodzących z badań prowadzonych przez pracowników Instytutu;
 • na terenie Instytutu funkcjonuje plenerowa ekspozycja kopii obiektów zabytkowych z różnych epok pradziejowych i wczesnohistorycznych: eksperymentalne warsztaty w ramach tzw. żywej archeologii, na przykład wytwarzanie naczyń ceramicznych, produkcja metalurgiczna i obróbka kowalska, wytwórczość w drewnie, a także wędzenie mięsa, pędzenie dziegciu, a nawet prowadzenie upraw doświadczalnych;
 • Instytut wyposażony jest również w magazyn zbiorów muzealnych, w którym zgromadzono ponad 2 miliony źródeł archeologicznych, o niepowtarzalnej wartości naukowej.
 • W Instytucie działają trzy prestiżowe Priorytetowe Zespoły Badawcze, wyłonione w konkursie Rektora UMK;
 • Pracownicy Instytutu tworzą Zespół Badawczy PAST w ramach humanistycznego Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości w obszarze badawczym „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”.

Zapisz się na studia I stopnia

 

Informacje dla kandydatów na studia II stopnia w zakresie archeologii

Dlaczego warto wybrać archeologię na UMK w Toruniu?

Studia licencjackie to niezbędny wstęp do archeologii w pełnym wymiarze. Jeśli więc jesteś gotowy na więcej, to zachęcamy do dalszej edukacji i współpracy z nami w ramach studiów magisterskich. Tym, którzy nie mieli okazji spotkać się z archeologią podczas studiów licencjackich, zapewniamy pomoc w postaci zajęć wyrównawczych. To one pomogą wam w pełnym spotkaniu z nią na studiach magisterskich, tak abyście w pełni odkryli fascynująca przeszłość, dawne cywilizacje i życie ludzi.

Co na studiach?

 • studia archeologiczne to dwustopniowy program dydaktyczny: trzyletni licencjacki oraz dwuletni magisterski; to one przygotują Cię do studiów archeologicznych w szkole doktorskiej;
 • na studiach magisterskich uzyskasz pogłębioną i specjalistyczną wiedzę o historii dawnych mieszkańców Polski i Europy, od czasów najodleglejszych (epoka kamienia) po okresy historyczne (średniowiecze i nowożytność);
 • udoskonalisz warsztat archeologa, uczestnicząc po pierwszym roku w ćwiczeniach terenowych – wykopaliskach;
 • pogłębiasz wiedzę podczas wykładów, dyskutujesz podczas konwersatoriów i doskonalisz zdolności praktyczne podczas laboratoriów;
 • prowadzisz własne badania, inicjujesz i kierujesz działaniami studenckich kół naukowych, realizujesz prace eksperymentalne (m.in. w zakresie tzw. żywej archeologii), współuczestniczysz w organizacji warsztatów i konferencji naukowych;
 • studiując archeologię w naszym Instytucie decydujesz o wszechstronnym rozwoju i dalszej ścieżce kształcenia poprzez wybór przedmiotów oraz modułów specjalizacyjnych, które pozwalają uzyskać wiedzę zgodną z Twoimi zainteresowaniami;
 • na studiach magisterskich wybierzesz moduły z zakresu archeologii prahistorycznej, antycznej, historycznej, a także archeologii architektury, podwodnej, bioarcheologii oraz teorii archeologii;
 • studia archeologiczne to również okno na świat, swoje zainteresowania naukowe i badawcze zrealizujesz poprzez współpracę z pracownikami Instytutu ,udział w studenckich wyjazdach naukowych oraz studia na uczelniach zagranicznych (program Erasmus+) i krajowych (program MOST);
 • swoją karierę naukową zrealizujesz włączając się w projekty badawcze oraz uczestnicząc w autorskim przygotowaniu publikacji naukowych;
 • kontynuując naukę na studiach magisterskich uzyskasz specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranego modułu, a jednocześnie zdobędziesz praktyczne umiejętności konieczne do nabycia uprawnień w zakresie samodzielnego prowadzenia badań archeologicznych;
 • będąc studentem archeologii na UMK, jednej z najlepszych uczelni w Polsce, masz gwarancję uzyskania wykształcenia o wysokich kompetencjach, które potwierdziła prestiżowa Polska Komisja Akredytacyjna.

 Co po studiach?

Jako dyplomowany archeolog, wzbogacony o wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych oraz znajomość przepisów prawa o ochronie zabytków, znajdziesz pracę w instytucjach naukowych, placówkach muzealnych, w urzędach ochrony zabytków czy instytucjach kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Dysponując przygotowaniem terenowym, mając odpowiedni staż zawodowy, nasz prawo kierować i organizować badania archeologiczne, prowadzić własną działalność gospodarczą, aplikować o granty. Możesz również kontynuować ścieżkę naukową zapisując się do szkoły doktorskiej, planując własne badania lub włączając się w projekty realizowane wspólnie z badaczami z uczelni krajowych i zagranicznych.

Instytut Archeologii w liczbach

 • kadrę Instytutu Archeologii tworzy zespół pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz inżynieryjno-technicznych;
 • w Instytucie działają cztery Katedry, w tym trzy sprofilowane według kryterium kulturowo-chronologicznego: Katedra Prahistorii, Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych oraz Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka zajmująca się badaniami najstarszych dziejów człowieka oraz relacjami człowieka i środowiska;
 • w ramach Instytutu funkcjonują specjalistyczne pracownie: traseologii, paleobotaniczna, konserwacji ceramiki, metalu, drewna, skór i tkanin, wyposażone w nowoczesne instrumenty i narzędzia analityczne, obsługiwane przez doświadczonych specjalistów;
 • Instytut dysponuje zasobną biblioteką liczącą ponad 30 000 woluminów, na bieżąco uzupełnianą najnowszymi wydawnictwami naukowymi oraz wygodną czytelnią z 40. miejscami;
 • zaplecze dydaktyczne tworzą dwie duże sale wykładowe, cztery laboratoria, Gabinet Zabytków prezentujący bogate kolekcje przedmiotów pochodzących z badań prowadzonych przez pracowników Instytutu;
 • na terenie Instytutu funkcjonuje plenerowa ekspozycja kopii obiektów zabytkowych z różnych epok pradziejowych i wczesnohistorycznych: eksperymentalne warsztaty w ramach tzw. żywej archeologii, na przykład wytwarzanie naczyń ceramicznych, produkcja metalurgiczna i obróbka kowalska, wytwórczość w drewnie, a także wędzenie mięsa, pędzenie dziegciu, a nawet prowadzenie upraw doświadczalnych;
 • Instytut wyposażony jest również w magazyn zbiorów muzealnych, w którym zgromadzono ponad 2 miliony źródeł archeologicznych, o niepowtarzalnej wartości naukowej;
 • W Instytucie działają trzy prestiżowe Priorytetowe Zespoły Badawcze, wyłonione w konkursie Rektora UMK;
 • Pracownicy Instytutu tworzą Zespół Badawczy PAST w ramach humanistycznego Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości w obszarze badawczym „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”.

Zapisz się na studia II stopnia

muzyka: www.bensound.com

Dodatkowe informacje:

Galeria zdjęć:

archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia archeologia