Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum

Wydział Nauk Historycznych zlokalizowany jest w budynku Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu. Jest to jeden z najnowocześniejszych budynków naukowo-dydaktycznych w Polsce. Projekt pn. „Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu” jest realizowany w ramach 3 Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Realizacja przedsięwzięcia przyniosła szereg istotnych korzyści społecznych, które sprowadzają się przede wszystkim do zwiększenia jakości kształcenia. Dzięki realizacji projektu Wydział Nauk Historycznych dysponuje nowoczesną infrastrukturą, która pozwala na rozbudowę oferty dydaktycznej (tworzenie nowych kierunków), a także na dostosowanie aktualnej oferty i struktury studiów do standardów europejskich – co sprawia, że absolwenci trafiający na rynek pracy po ukończeniu studiów humanistycznych będą lepiej niż dotychczas dostosowani do potrzeb i wymagań tego rynku. Nowa lokalizacja ma także wpływ na zwiększenie prestiżu Uczelni – bardzo dobre warunki lokalowe pozwalają na organizację dużych sympozjów i konferencji, w tym o znaczeniu międzynarodowym. To także wzrost prestiżu miasta oraz zwiększenie ilości i jakości prowadzonych badań naukowych.


Zespół Administracyjno-Gospodarczy:

Kierownik: mgr Iwona Tlałka

Zastępca kierownika: mgr Jolanta Dokowska

lic. Artur Jankiewicz

Kamil Bujałkowski

Portiernia:


Dokumenty do pobrania: