Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Prace dyplomowe

Obowiązuje Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 czerwca 2022 r. – w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Załączniki:


Skrót procedury dyplomowania:

 1. Promotor wypełnia załącznik nr 1 do ZR.105.2022 (oświadczenie, że praca jest gotowa do obrony, propozycja terminu i recenzenta) i przekazuje go studentowi
 2. Student wypełnia w USOSweb wniosek o wszczęcie procedury dyplomowania i załącza skan oświadczenia otrzymanego od Promotora
 3. Dziekan w USOSadm rozpatruje wniosek studenta
 4. Dziekanat wpisuje dane pracy do USOSadm
 5. Student składa w APD elektronicznie oświadczenia dokonuje w APD archiwizacji pracy
 6. Promotor:
  • sprawdza dane w APD
  • sprawdza pracę w JSA.
   Jeśli praca jest wprowadzona poprawnie oraz nie budzi wątpliwości co do swojej oryginalności, Promotor:
  • akceptuje raport JSA,
  • składa oświadczenie w APD ((…) praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego), – wpisuje ocenę z seminarium i kieruje pracę do recenzji,
  • podaje w Dziekanacie nazwisko przewodniczącego Komisji egzaminu dyplomowego
 7. Dziekanat sprawdza zaliczenia i egzaminy studenta, liczy średnią ocen
 8. Nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu promotor i recenzent wprowadzają recenzje do APD
 9. Protokół z egzaminu dyplomowego sporządza Przewodniczący w APD, a członkowie komisji niezwłocznie podpisują go w APD

Zwracamy uwagę na konieczność archiwizowania prac magisterskich/licencjackich w formacie PDF. Jeśli nie dysponują Państwo najnowszym pakietem MS OFFICE, można to zrobić za pomocą bezpłatnej aplikacji – doPDF. Program jest gotowy do pobrania ze strony producenta.


Instrukcja konwertowania pliku w formacie DOC na plik w formacie PDF: