Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Prace dyplomowe

Obowiązuje Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2023 r. – w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Załączniki:


Zarządzenie Rektora nr 141 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przygotowywania i wydawania dyplomów oraz suplementów do dyplomów ukończenia studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Załączniki:


Skrót procedury dyplomowania:

 1. Promotor wypełnia załącznik nr 2 do ZR.175.2023 (oświadczenie, że praca jest gotowa do obrony, propozycja terminu i recenzenta) i przekazuje go studentowi
 2. Student wypełnia w USOSweb wniosek o wszczęcie procedury dyplomowania i załącza skan oświadczenia otrzymanego od Promotora (USOSweb -> DLA STUDENTÓW -> podania->  złożenie nowego podania -> wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu zawodowego). W rubryce „Uzasadnienie prośby” student wpisuje tytuł pracy.
 3. Dziekan w USOSadm rozpatruje wniosek studenta
 4. Dziekanat wpisuje dane pracy do USOSadm
 5. Student dokonuje w APD archiwizacji pracy (apd.umk.pl) i składa w APD oświadczenia następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.” i „Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych
  z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.” Jeśli plik .pdf z pracą przekracza 10 MB można zmniejszyć jego wagę np. tu: Adobe Acrobat online
 6. Promotor sprawdza poprawność danych w APD, sprawdza pracę w JSA (Jednolitym Systemie Antyplagiatowym);
 7. Promotor akceptuje raport JSA (jeśli praca jest wprowadzona poprawnie oraz nie budzi wątpliwości co do swojej oryginalności, ), składa w APD oświadczenie o treści: (…) praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego,  wpisuje ocenę z seminarium i kieruje pracę do recenzji, podaje w Dziekanacie nazwisko przewodniczącego Komisji egzaminu dyplomowego (jeśli wcześniej tego nie zrobił)
 8. Dziekanat sprawdza zaliczenia i egzaminy studenta, liczy średnią ocen
 9. Nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu promotor i recenzent wprowadzają recenzje do APD
 10. Protokół z egzaminu dyplomowego sporządza Przewodniczący w APD, a członkowie komisji niezwłocznie podpisują go w APD Instrukcja czynności w APD osoby przewodniczącej i członków komisji 

UWAGA: Warunkiem dopuszczenia do obrony jest uzyskanie przez studenta zaliczeń z wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów.

Schemat graficzny czynności w USOSweb


Zwracamy uwagę na konieczność archiwizowania prac magisterskich/licencjackich w formacie PDF. Jeśli nie dysponują Państwo najnowszym pakietem MS OFFICE, można to zrobić za pomocą bezpłatnej aplikacji – doPDF. Program jest gotowy do pobrania ze strony producenta

Jeśli plik .pdf z pracą przekracza 10 MB można zmniejszyć jego wagę np. tu: Adobe Acrobat online


Instrukcja konwertowania pliku w formacie DOC na plik w formacie PDF: