Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Legia Akademicka

 Czym jest Legia Akademicka?

Program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach tego projektu studenci – ochotnicy mogą przejść teoretyczne i praktyczne przeszkolenie wojskowe i zostać w ten sposób żołnierzami rezerwy. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej, jest rektor uczelni, która zadeklarowała udział w programie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestniczy w programie Legii Akademickiej od pierwszej jego edycji, która rozpoczęła się w 2017 r.

 

Komunikat w sprawie kolejnej edycji

W związku z nowymi regulacjami prawnymi od obecnego roku akademickiego ochotnicze szkolenie wojskowe studentów w ramach Legi Akademickiej ma być realizowane w 3 etapach (w ciągu 3 lat):

Etap 1 – szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Jest to szkolenie w jednostce wojskowej, trwające 28 dni, w systemie skoszarowania, odbywające się w okresie wakacji letnich. Zainteresowany tym szkoleniem student powinien zgłosić się bezpośrednio do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR, dawniejsze WKU) i tam złożyć odpowiedni wniosek. Powołanie na szkolenie podstawowe następuje przez dostarczenie ochotnikowi karty powołania wystawionej przez WCR.

Etap 2 – szkolenie podoficerskie (teoretyczna część szkolenia realizowana będzie w uczelni).

Do tego etapu szkolenia może przystąpić student, który ukończył szkolenie podstawowe (w jakiejkolwiek formie – jest żołnierzem rezerwy). Szkolenie teoretyczne (w wymiarze 15 godzin) będzie realizowane w uczelni, a szkolenie praktyczne (trwające 21 dni) realizowane będzie w jednostkach wojskowych, w okresie wakacyjnym. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu podoficerskiego, ochotnik otrzyma stopień kaprala. Szkolenie teoretyczne na etapie podoficerskim student odbędzie na wniosek złożony w uczelni.

Etap 3 – szkolenie oficerskie.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na etapie oficerskim będzie realizowane we wskazanej uczelni wojskowej. Studenci – podoficerowie mogą składać odpowiednie wnioski bezpośrednio do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, w terminie do 31 stycznia 2023 r. (o szczegóły proszę pytać w dowolnym WCR, www.wcrtorun.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/modul-oficerski-w-szkolach-legii-akademickiej/).

 

UWAGA!

Od 21 lutego 2023 r. rozpoczynamy rekrutację na szkolenie podoficerskie w ramach programu Legia Akademicka. Rekrutacja potrwa do 10 marca 2023 r. Do szkolenia mogą przystąpić studenci posiadający już podstawowe przeszkolenie wojskowe (będący żołnierzami rezerwy) lub absolwenci, którzy wcześniej ukończyli szkolenie podstawowe w ramach LA. Aby przystąpić do szkolenia należy wypełniony i podpisany wniosek złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1, pokój C 0.23 – w godzinach pracy Dziekanatu, pani mgr Małgorzata Lewandowska, gosialm@umk.pl). Można także przesłać skan wniosku, jednak w takim przypadku warunkiem udziału w szkoleniu będzie dostarczenie do Dziekanatu WNH oryginału wniosku przed terminem rozpoczęcia szkolenia teoretycznego.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu Książeczkę Wojskową z potwierdzeniem złożenia przysięgi wojskowej. Studenci spoza UMK powinni także dostarczyć aktualne zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta.

Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia podoficerskiego odbędą się stacjonarnie, w budynku Collegium Humanisticum UMK w Toruniu, w systemie weekendowym. Terminy zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji.

Wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej

Kontakt: