ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

O nas

Wydział kształci na unikatowych kierunkach w skali Polski, a nawet Europy. Oferujemy studia I i II stopnia, doktoranckie i podyplomowe, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci mają do wyboru różnorodne specjalności, co pozwala na poszerzenie naukowych horyzontów i nabycie rozległych kompetencji zawodowych. Umożliwiamy również naukę języków obcych: norweskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i in. Słuchacze swoje pasje i zainteresowania mogą rozwijać w wielu studenckich kołach naukowych.

WNH gwarantuje i dba o wysoki poziom umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej i badań naukowych. Obok wizyt studyjnych zagranicznych profesorów oferuje wyjazdy na stypendia w ramach programu ERASMUS oraz innych form międzynarodowej współpracy. Możliwe jest także studiowanie w innych ośrodkach w Polsce przez uczestnictwo w programie mobilności studentów MOST.

Wydział mieści się w Collegium Humanisticum, jednym z najnowocześniejszych budynków naukowo-dydaktycznych w Polsce. Jego budowa przyniosła istotne korzyści społeczne i umożliwiła podniesienie jakości kształcenia. Dziś WNH dysponuje nowoczesną infrastrukturą, która pozwala na zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, a także na dostosowanie struktury studiów do standardów europejskich, co sprawia, że absolwenci po ukończeniu studiów humanistycznych będą lepiej niż dotychczas przystosowani do potrzeb i wymagań rynku pracy. Bardzo dobre warunki lokalowe pozwalają na zwiększenie liczby i jakości prowadzonych badań naukowych oraz organizację dużych sympozjów i konferencji, w tym o znaczeniu międzynarodowym. W ramach wydziału funkcjonują dwie biblioteki – Biblioteka Instytutu Archeologii oraz Biblioteka Humanistyczna. W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu otrzymał najwyższą ocenę A+.

Struktura Wydziału:


Historia Wydziału:

 • 01.09.1993 r. – powołanie Wydziału Nauk Historycznych na bazie Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii i Archiwistyki, które wcześniej znajdowały się w strukturze Wydziału Humanistycznego.
 • 01.01.1994 r. – powołanie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej przekształconej 1 stycznia 2004 r. w Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii.
 • 01.10.1997 r. – powołanie Zakładu Historii Sztuki i Kultury, który w roku następnym, po wzmocnieniu kadrowym, stał się samodzielną katedrą naukowo-dydaktyczną o tej samej nazwie.
 • 01.04.2000 r. – powołanie Katedry Stosunków Międzynarodowych, przekształconej 01.03.2005 r., w Instytut Stosunków Międzynarodowych. W 2009 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych wszedł w struktury Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.
 • 01.01.2003 r.  – powołanie Katedry Etnologii, przekształconej 01.04.2007 r. w Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej.
 • 01.01.2003 r. – po wydzieleniu Katedry Etnologii, Instytut Archeologii i Etnologii zmienił nazwę na Instytut Archeologii.
 • 01.10.2019 r. – zmiana struktury Wydziału Nauk Historycznych. W ramach WNH funkcjonują dwa instytuty, Instytut Archeologii oraz Instytut Historii i Archiwistyki, prowadzące badania w obrębie dyscyplin archeologia i historia.

Dziekani:

 • 1993-1999 – prof. dr hab. Janusz Małłek
 • 1999-2002 – prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
 • 2002-2008 – prof. dr hab. Waldemar Rezmer
 • 2008-2016 – prof. dr hab. Jacek Gzella
 • 2016-  – prof. dr hab. Stanisław Roszak