Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

DARIAH

18 sierpnia 2014 r. podpisano umowę konsorcjum DARIAH-PL. Podstawowym celem konsorcjum jest wprowadzenie Polski do europejskiej sieci DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) oraz pogłębienie i rozbudowanie współpracy ośrodków prowadzących projekty w zakresie humanistyki cyfrowej. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 instytucji naukowych: Uniwersytet Warszawski (koordynator konsorcjum), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Biblioteka Narodowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Po zawiązaniu konsorcjum koordynator rozpoczął starania o aplikację Polski do sieci DARIAH (ERIC). W pierwszych tygodniach lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło kroki w celu włączenia konsorcjum DARIAH-PL do europejskiej sieci DARIAH-ERIC. 30 czerwca 2015 r. podczas posiedzenia Rady Ministrów wyrażono zgodę na przyłączenie konsorcjum DARIAH-PL do europejskiej infrastruktury DARIAH-ERIC. Polska została 6 listopada br. włączona do DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Decyzję podjęło obradujące w Berlinie Zgromadzenie Ogólne (General Assembly) DARIAH-EU w jednomyślnym głosowaniu.

Członkostwo w DARIAH-ERIC daje polskim instytucjom naukowym nowe możliwości współpracy z europejskimi partnerami. Polska może współtworzyć międzynarodowe grupy robocze, ubiegać się o środki europejskie wespół z zagranicznymi ośrodkami oraz udostępniać krajowe zasoby infrastruktury badawczej zespołom z innych państw i równolegle korzystać z zasobów partnerów.
Strona konsorcjum: http://dariah.pl.


Pracownicy WNH w DARIAH-PL:


Projekty i grupy robocze na UMK:

1. Wizualizacja informacji w nauce

Celem działań grupy roboczej będzie rozwój infrastruktury, w szczególności e-infrastruktury, pozwalającej zrozumieć zmiany zachodzące w nauce, w szczególności w szybko rozwijających się dyscyplinach naukowych (nauki medyczne, biotechnologia, nauki o mózgu). Naukowcy, jak również menadżerowie, historycy i analitycy nauki badają dane naukometryczne za pomocą map, zatem planowana e-infrastruktura będzie umożliwiać stworzenie repozytorium i portalu wiedzy – atlasu nauki – dla gromadzonych danych i analiz; wytworzenie e-narzędzi do testowania rozmaitych modeli komunikacji naukowej; opracowanie strategii zbierania danych naukometrycznych w humanistyce; opracowanie narzędzi i udostępnienie w sieci warsztatu do mapowania i wieloaspektowej analizy na potrzeby: zwiększenia i poprawy komunikacji pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin wiedzy, pracujących w szczególnie dynamicznie rozwijających się obszarach; popularyzacji nauki w pozanaukowych środowiskach, w ramach zacieśnienia relacji między nauką a sferą społeczną i gospodarczą; przyciągnięcia sponsorów poprzez odpowiednie zaprezentowanie badań i wyników przy zachowaniu równowagi pomiędzy przekazem popularnym a stricte fachowym; zainteresowaniu analizami środowisk rządowych; oraz promocji polskich badań i polskich naukowców.

 

Lider: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: dr hab. Veslava Osińska, UMK Toruń
Skład instytucjonalny grupy: mgr Tomasz Górzyński – UMK, Toruń; dr Piotr Malak – UWr, dr hab. Małgorzata Kowalska – UMK, Toruń; prof. dr hab. Andrzej Radomski, UMCS, Lublin; prof. dr hab. Zbigniew Osiński – UMCS Lublin; dr Anna Beata Kwiatkowska – UMK Toruń; prof. dr hab. Emanuel Kulczycki – UAM Poznań; dr Błażej Zyglarski – UMK Toruń; Wrocław; mgr Violetta Kuś, Fundacja om, Bydgoszcz; prof. dr hab. Marzena Świgoń – UWM Olsztyn; dr hab. Przemysław Biecek – UW Warszawa.

Wniosek o powołanie grupy roboczej


Projekty i grupy robocze, w których udział biorą pracownicy WNH:

1. Digitalizacja i cyfrowe udostępnianie zabytków (zał. 14.12.2015 r.)

Głównym zadaniem grupy roboczej jest stworzenie kompleksowego systemu repozytoryjnego, umożliwiającego przechowywanie całościowej dokumentacji archeologicznej zabytków. Zabytek jest w tym kontekście rozumiany jako obiekt, który może być zarówno pojedynczym znaleziskiem, jak i budowlą czy stanowiskiem archeologicznym.

 

Lider: Uniwersytet Warszawski
Kierownik grupy: prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
Skład instytucjonalny grupy: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (mgr Tomasz Górzyński), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski (DARIAH-PL). W ramach grupy wyodrębniono pięć zespołów roboczych i cztery obszary zainteresowań; każdy z nich ma swojego lidera.
Zespoły robocze: Geomatyka – UMK (Tomasz Górzyński), Geofizyka – IAiE PAN (Tomasz Herbich), Obrazowanie 3D – UW (Marta Bura), Archiwalia – UW (Robert Mahler), Bazy danych i systemy repozytoryjne – UW (Jakub Szprot)

Obszary zainteresowań: Numizmatyka – UW (Tomasz Więcek), Krajobraz kulturowy – UAM (Janusz Czebreszuk), Katalogi regionalne stanowisk archeologicznych – UMCS (Piotr Łuczkiewicz), Analiza i konserwacja zabytków – UJ (Mateusz Biborski)

2. Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych (zał. 7.03.2016 r.)

Lider: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Radomski
Głównym celem jest stworzenie narzędzia do prezentacji w Internecie zintegrowanego opisu miast w obszarze jego dziedzictwa kulturowego, historii i codzienności z wykorzystaniem dostępnych materiałów ikonograficznych i geograficznych
Skład instytucjonalny grupy: UMCS, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (dr Veslava Osińska), Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Slawistyki PAN,  ASP Warszawa, Teatr NN w Lublinie, Uniwersytet w Tymisoarze, California Institute of Technology


Przydatne informacje: