Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia i sesja w trybie zdalnym

Zarządzenie nr 11 Rektora UMK z 25 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs: Inicjatywa Doskonałości – Debiuty

14 lutego 2022 rusza nabór wniosków w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Debiuty. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.
Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania jednego projektu przyznana w ramach konkursu nie może być wyższa niż 50.000 zł. Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na realizację projektu zgłoszonego do konkursu, a także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów wewnętrznych.

Wnioski należy składać elektronicznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, w terminie od 14 lutego do 13 marca 2022r. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres debiuty@umk.pl.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy czwartek, począwszy od 17 lutego, w godzinach 10.00-11.00 dyżur będzie pełnić Pani mgr Natalia Proń-Nowak (ekspert konkursu) oraz Panie z Sekretariatu IDUB i Działu Nauki. Dyżur odbywać się będzie poprzez aplikację Teams. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja: Stosunki polsko-syberyjskie i Syberia w literaturze i historii

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Stosunki polsko-syberyjskie i Syberia w literaturze i historii", która odbędzie się w trybie hybrydowym w dniach 23-24 maja 2022 r. Konferencja adresowana jest do wszystkich osób interesujących się dziejami Polaków na Syberii. 

Celem konferencji jest przeanalizowanie najistotniejszych zagadnień z polsko-syberyjskich stosunków na przestrzeni wieków. Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat szerokiego spektrum zagadnień dotyczącego dziejów Polaków na Syberii. Zaplanowane są także zajęcia uczące pracy ze źródłami.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Medale 100-lecia Torunia w Wolnej Polsce dla wykładowców IHiA UMK

W przeddzień 102. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski trzej wykładowcy z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, otrzymali z rąk prezydenta Torunia Michała Zaleskiego i przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego medale 100-lecia Torunia w Wolnej Polsce. W ten sposób uhonorowano ich zaangażowanie w prace komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu setnej rocznicy powrotu Torunia do Polski. Wyróżnieni w ten sposób zostali: prof. Jarosław Kłaczkow, prof. Krzysztof Mikulski i dr Michał Targowski.

Fotorelacja z "Wieczoru polskiego" (16.01.2022 r.) na stronie torun.pl.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs - Polskie Serce Pękło. Katyń 1940

Konkurs "Polskie Serce Pękło. Katyń 1940" organizuje Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, a członkiem komitetu honorowego jest Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Zadanie konkursowe dla studentów (osoby w wieku do 26 lat) polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji pt. „Katyń-Pamiętamy”. Zgłoszenia można przesyłać do 11 marca 2022 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrodzone publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału. Wśród wyróżnionych znalazł się dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK z Instytutu Archeologii za publikację pt. "Beyond beauty: Byzantine steatite icon from Chełm: archaeology, petrography and traceology" za 200 punktów, zamieszczoną w "Praehistorische Zeitschrift" oraz dr Magdalena Krajcarz z Instytutu Archeologii za publikację pt. "Bramka Rockshelter: an Early Mesolithic cave site in Polish Jura" za 100 punktów, zamieszczoną w "Quaternary International" i za publikację "Small vertebrate and mollusc community response to the latest Pleistocene-Holocene environment and climate changes in the Kraków-Częstochowa Upland (Poland, Central Europe)" za 100 punktów, zamieszczoną w "Quaternary International".

Serdecznie Gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych

24 stycznia 2022 r. o godzinie 8:00 w systemie USOS zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć oferowanych przez Uniwersytet, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.
Informacja zwrotna ze strony studentów i uczestników studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.
Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS lub w aplikacji Mobilny USOS UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Polska Misja Historyczna rozpoczyna nowy cykl spotkań

Polska Misja Historyczna rozpoczyna nowy cykl spotkań (online, w języku polskim) z polskimi naukowcami, którzy prowadzili w ostatnim czasie badania naukowe w Würzburgu. W imieniu Organizatorów zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się on-line na platformie Zoom.

W czwartek 27 stycznia 2022 roku o godzinie 19:00 czworo naukowców opowie o realizowanych podczas pobytu badawczego w Würzburgu projektach:

- dr hab. Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski): Książę biskup Würzburga Johann Philipp von Schönborn w polityce Francji i Anglii w XVII wieku;
- mgr Alicja Grabowska-Lysenko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kult relikwii w kościele św. Jana w Toruniu w XVII wieku: uwagi o nowo odkrytym zbiorze relikwii;
- dr Przemysław Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Prawo sztuki, zasada artysty, imperatyw naukowca. Prawo ramy i jego szeroka recepcja w polskiej literaturze naukowej z zakresu historii sztuki;
- dr Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski): Podróże edukacyjne elit dawnej Rzeczypospolitej do Bawarii od XVI do XVIII wieku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs "Perły nauki"

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza nabór w wniosków w pierwszym konkursie w ramach nowego programu „Perły nauki”, którego celem jest wsparcie kariery naukowej wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących zaawansowane badania naukowe. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w roku jego ogłoszenia ukończyły studia pierwszego stopnia lub trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty rok jednolitych studiów magisterskich i kontynuują naukę. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym poradnik dla wnioskodawców, znajdują się na stronie MEiN.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju

Zapraszamy na dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu powołanych do zespołu koordynującego realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia na Wydziale Nauk Historycznych UMK w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 r.

Dziekan WNH prof. dr hab. Stanisław Roszak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć na kierunkach: archeologia,  archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, studia skandynawsko-bałtyckie i wojskoznawstwo ze stacjonarnej na zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie lektoraty języków obcych prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych będą odbywać się w formie zdalnej zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywać się stacjonarnie z możliwością ich zaliczenia w formie zdalnej. Prowadzący te zajęcia przedstawi uczestnikom warunki ich zdalnego zaliczenia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Organizacja kształcenia w styczniu

W związku z wprowadzoną dzisiaj zmianą Zarządzenia Nr 3 Rektora UMK w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na wniosek Wydziałwej Rady Samorządu Studenckiego Dziekan WNH prof. dr hab. Stanisław Roszak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć ze stacjonarnej na zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 r.
 
Zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 4 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu konsultacje (dyżury) pracowników odbywają się na terenie Uniwersytetu.
 
dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Miesiąc zdalnej nauki

Od 11 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu co do zasady będą odbywały się zdalnie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Historyczni debiutanci

Dwoje absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało docenionych za swoje prace magisterskie i doktorskie w XIV edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej .

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Archaeologia Historica Polona TOM 28

Na Akademickiej Platformie Czasopism ukazał się najnowszy tom Archaeologia Historica Polona (28). Zapraszamy do lektury.

Link: https://apcz.umk.pl/AHP/issue/view/2189

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Harmonogram konkursów NCN

Na stronie Narodowego Centrum Nauki zaprezentowano planowany harmonogram przeprowadzania konkursów w 2022 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Na tropie śladów przeszłości

Efektem końcowym studenckiego projektu zachwycają się tysiące torunian. – Unaoczniliśmy historyczność miejsc, które często odwiedzamy bez refleksji na temat ich bogatej przeszłości – mówi dr Marcin Smoczyński z Wydziału Nauk Historycznych, który powierzył swoim studentom nietypowe fotograficzne zadanie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka, III edycja (2021). Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia drugiego stopnia kierunków humanistycznych i społecznych oraz promotorów ich prac. Przedmiotem konkursu są oryginalne prace magisterskie z zakresu antropologii historii, napisane w języku polskim. W III edycji brane są pod uwagę prace obronione w roku 2019, 2020 i 2021. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31 marca 2022 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Projekt z dofinansowaniem Ministra

Nowe badania i odkrycia w Biskupinie i jeziorach Pałuk

W latach 2020-2021 Centrum Archeologii Podwodnej, UMK realizowało projekt zatytułowany Określenie zasięgu i inwentaryzacja nierozpoznanych części osad obronnych łużyckich pól popielnicowych na terenie Pałuk.

Projekt ten dofinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W projekcie wykorzystanych zostało szereg nieinwazyjnych metod badawczych oraz archeologiczne prospekcje podwodne.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Objazd naukowy dla studentów archeologii

Akademickie Koła Badań Podwodnych w dniach 23-24.11.2021 zorganizowało objazd naukowy dla studentów lat 1-3 studiów licencjackich archeologii. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili 4 muzea: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z noclegiem w Domu Muzealnika w Biskupinie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

             

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

II Spotkania polsko-białoruskie za nami

W środę 24 listopada 2021 roku w sali Rady Wydziału Nauk Historycznych odbyło się seminarium naukowe pt. O Orle Białym i Pogoni oraz rozbiorach Rzeczpospolitej zorganizowane przez Katedrę Historii Wojskowej i Katedrę Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W programie znalazły się trzy wystąpienia. Dr Vadzim Anipiarkou  (Studium Europy Wschodniej UW) mówił na temat  konfederacji targowickiej na Litwie i Białorusi i mechanizmów stosowanych przez Rosję, aby zachęcić społeczeństwo do poparcia idei rozbiorów Rzeczpospolitej. Dr Alaksiej Shalanda (Studium Europy Wschodniej UW) przedstawił genezę i ewolucję herbu Pogoń jako symbolu państwowego i narodowego Białorusinów, zaś prof. Marcin Hlebionek (IHiA UMK) opowiedział o historii i współczesności godła Polski. Wszystkie wystąpienia, nawiązujące także do obecnej sytuacji politycznej, spotkały się z dobrym odbiorem słuchaczy, licznymi pytaniami z ich strony oraz ożywioną dyskusją. W seminarium, przeprowadzonym stacjonarnie oraz transmitowanym zdalnie, wzięło udział ponad osiemdziesiąt osób (pracowników naukowych, studentów i uczniów gimnazjalnych). Wystąpienia naukowe odbyły się w ramach projektu: "Spotkania polsko-białoruskie", który od 2019 roku prowadzony jest przez Katedrę Historii Wojskowej. Kolejna, trzecia edycja tego wydarzenia, planowana jest na semestr letni 2021/22.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Strategiczne powołania

JM rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala powołał zespół merytoryczny Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych, nowej jednostki UMK, której rolą jest doradzanie władzom w kluczowych kwestiach dotyczących przyszłości Uniwersytetu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rusza V edycja Legii Akademickiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie. W związku z tym od 22 listopada 2021 r., na stronie USOS zostaną uruchomione zapisy na szkolenie teoretyczne w programie Legii Akademickiej. Zapisy potrwają do 20 grudnia 2021 r. Równocześnie konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku załącznik (Wniosek można złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1, pokój C 0.23 – w godzinach pracy Dziekanatu), lub przesłać w formie skanu do pani mgr Małgorzaty Lewandowskiej (gosialm@umk.pl, Dziekanat WNH UMK). Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia 2021 r. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o przyjęciu do programu decydować będzie data złożenia (przesłania) wniosku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

NAUKA ZDALNA - BIEŻĄCE INFORMACJE

Zajęcia dla studentów wszystkich kierunków i lat będą odbywały się w formie zdalnej od 11.12.2021 r. do 09.01.2022 r. włącznie.

Sposób przeprowadzenia zajęć, co do trybu (synchroniczne, asynchroniczne) oraz narzędzia (MS Teams, Big Blue Button, Moodle), określi prowadzący dane zajęcia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List w sprawie szczepień

List prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej i prorektora ds. kształcenia prof. dr. hab. Przemysława Nehringa w sprawie szczepień przeciwko Covid-19.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Docenieni za publikacje

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Naukowa przystań w Grecji

Przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wzięli udział w otwarciu Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (PIAA), który stanowi swoistą "ambasadę" nauki i kultury polskiej w Grecji.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Roman Czaja z grantem NCN

W rozstrzygniętym właśnie konkursie Narodowego Centrum Nauki BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce prof. dr hab. Roman Czaja we współpracy z Prof. Dr. Wernerem Freitagiem uzyskał finansowanie projektu: Historyczne mapy pomiarowe i badania porównawcze nad funkcjonalnością i morfologią przestrzeni miejskiej. Standaryzacja - opracowanie cyfrowe - badania.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badaczy skupionych wokół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Westfälische-Wilhelms-Universität, Institut für vergleichende Städtegeschichte (The Institute for the Comparative Urban History). Wartość projektu to 1 394 460 zł.

Panom Profesorom serdecznie gratulujemy, wszystkich pracowników zachęcamy do aplikowania w otwartych konkursach NCN.http://www.ncn.gov.pl/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Erasmus+ rekrutacja

Sentymentalne Wilno? Tętniący życiem Berlin? Tajemniczy Tallin? Urokliwa Barcelona? A może niesamowite Oslo?

21 października rozpoczyna się rekrutacja wydziałowa na wyjazdy na semestr letni 2021/22 w ramach programu Erasmus+. Rekrutacja potrwa do 4 listopada. (Uwaga! Dla wyjazdów do Norwegii rekrutacja kończy się już 27 października!)

Na studia wyjechać może każda zainteresowana osoba, która w momencie wyjazdu ukończyła przynajmniej I rok studiów I stopnia i spełnia wymogi rekrutacji.

Lista partnerów Wydziału, a więc możliwych kierunków wyjazdów

Wśród naszych partnerów znajdują się m.in. uniwersytety w Czechach, Niemczech, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Estonii, Litwie, Norwegii, Hiszpanii…

Zasady rekrutacji wydziałowej

Ogólne zasady rekrutacji oraz inne ważne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać od wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ dr Magdaleny Wiśniewskiej-Drewniak: magwis@umk.pl (Instytut Historii i Archiwistyki), dra Kamila Adamczaka: adamczak@umk.pl (Instytut Archeologii) oraz od mgr Małgorzaty Lewandowskiej: gosialm@umk.pl z Dziekanatu WNH UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

IX Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe

W dniach 20-23 października br., odbędzie się konferencja "IX Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe". Nasz Wydział reprezentują dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK i dr inż. Robert Rybak.

Celem konferencji jest integracja i wzmocnienie szeroko zakrojonej współpracy środowiska naukowego i biznesowego na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin; omówienie programów badawczych; poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów współczesnej nauki; wymiana informacji, doświadczeń i wyników badań; nawiązywanie kontaktów między naukowcami z różnych dziedzin naukowych i publikowanie wyników badań naukowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Trwa nabór wniosków w ramach 2. edycji konkursu Grants4NCUStudents 2021

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku.

Dział Szkoleń BHP UMK informuje o otwarciu Platformy Moodle BHP. Szkolenie podstawowe BHP jest obowiązkowe dla studentów I roku, będzie można zaliczać od 15.10.2021 r. do 10.12.2021 r.

Uwaga: po 10.12.2021 nie będzie możliwości zaliczenia BHP.

Link do szkolenia: Szkolenie dla studentów 1 roku

Osoby, które zaliczyły szkolenie BHP na UMK na innym kierunku studiów, mogą je przepisać w dziekanacie pod warunkiem, że nastąpiło to w ciągu ostatnich 4 lat.

Osoby, które studiują na UMK dłużej niż 5 lat (mają powtarzania, nowe kierunki itp.) powinny ponownie zaliczać szkolenie BHP. Po link i hasło do szkolenia mogą zgłosić się do swoich dziekanatów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

14 października 2021 r.,  rozpocznie się na Wydziale Nauk Historycznych UMK zjazd Dziekanów Wydziałów Historycznych, Dyrektorów Instytutów Historii oraz Przewodniczących Rad Dyscypliny Historia. W Collegium Humanisticum UMK gościć będzie ponad 50 uczestników zjazdu z całego kraju. Organizatorami są Wydział Nauk Historycznych UMK oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Drugi tom serii „Geschichte im mitteleuropäischen Kontext” został właśnie opublikowany w otwartym dostępie!

Ze strony wydawnictwa Vandenhoeck&Ruprecht można już pobrać drugi tom serii poświęconej historii w kontekście środkowoeuropejskim, wydawanej przez Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polską Misję Historyczną w Würzburgu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Drodzy Studenci,

Uruchomienie generatora wniosków o świadczenia stypendialne w systemie USOS w roku akademickim 2021/2022 planowane jest na dzień 18 października. Wszelkie informacje odnośnie stypendiów znajdziecie na stronie www.stypendia.umk.pl

Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne obowiązywać będzie składanie wniosków drogą pocztową .

Wnioski o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych prosimy kierować na a adres:

Wydział Nauk Historycznych UMK
Ul. W. Bojarskiego 1
87-100 Toruń .
Na kopercie prosimy dopisać: stypendia, Dziekanat WNH pok. C.0.34

Osoby potrzebujące pomocy, wsparcia, wyjaśnienia mogą kontaktować się z komisją stypendialną WNH i  p. Małgorzatą Buczkowską, pracowniczką dziekanatu,  dostępnymi  pod nr  tel. (56) 611 37 78 oraz osobiście w pokoju pok. C.0.34.

Zapraszamy w tym tygodniu!

Z poważaniem
Skład Orzekający Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Historycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Są jeszcze wolne miejsca na Zajęciach wspomagających!

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji studentów I roku niezbędnych do realizacji programu studiów.

Podczas zajęć nauczycie się jak:

  • Planować, organizować i oceniać własną naukę
  • Poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, w tym z bibliotek i archiwów cyfrowych
  • Analizować, interpretować i wykorzystywać zgromadzone materiały
  • Formułować pytania badawcze
  • Współdziałać w zespole i pracować  w grupie
  • Przygotować się  do udziału w dyskusji i debacie
  • Prezentować własny punkt widzenia
  • Rozwijać osobiste zainteresowania
  • Weźmiecie udział w wycieczce

Zapisy na zajęcia w systemie USOS potrwają do 14 października włącznie!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii przyznała:

 • pierwszą nagrodę Szymonowi Grygielowi za pracę "Codzienność służby domowej na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym: przypadek ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i okolic", napisaną pod opieką dr hab. Tadeusza Czekalskiego, prof. UJ.
 • drugą nagrodę Janowi Błońskiemu za pracę "Tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej podczas powstania Chmielnickiego", napisaną pod opieką dr hab. Marka A. Janickiego.
 • trzecią nagrodę Karolinie Domańskiej za pracę "Popularność amerykańskiej koszykówki jako fenomen kulturowy okresu transformacji w Polsce lat 90. XX w. (na przykładzie województw południowo-zachodnich)", napisaną pod opieką dr hab. Marty Kurkowskiej-Budzan, prof. UJ.

Organizatorami konkursu są: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Honorowy patronat nagrody: Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej uhonorowana

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej UMK została uhonorowana medalem dla osób i instytucji, które przyczyniły się do upamiętnienia rocznicy powrotu Pomorza do Wolnej Polski w 1920 roku. Pamiątkowy medal z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego odebrał kierownik Katedry prof. Jarosław Kłaczkow.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Mirosław Golon z Medalem Za Długoletnią Służbę

Wyjątkowo nie 19 lutego, w dniu Święta Uczelni, a 29 września odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom naszej Uczelni odznaczeń i medali państwowych i uniwersyteckich, przyznanych w 2020 roku. Wśród uhonorowanych w ten sposób znalazł się Profesor Mirosław Golon z Katedry Historii XIX-XX Wieku i Historii Najnowszej UMK. Profesor odebrał z rąk Rektora UMK, Profesora Andrzeja Sokali, Medal Złoty Za Długoletnią Służbę.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dobrowolne ubezpieczenia dla studentów

Samorząd Studencki UMK uprzejmie informuje, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2021/2022 została zawarta z firmą InterRisk TU S.A. 

Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z nową propozycją i skorzystania z ubezpieczenia. Wynegocjowany program ubezpieczenia gwarantuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową 24/h/dobę przez cały rok na terenie RP i zagranicą. Przygotowane są trzy warianty ubezpieczenia z atrakcyjnymi sumami ubezpieczenia i szerokim zakres ubezpieczenia, a także z rozszerzeniem o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z odbywaniem praktyk studenckich, staży studenckich oraz wolontariatu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studiuj w Rosji i Polsce jednocześnie.

Na wydziale Nauk Historycznych UMK studenci I roku studiów magisterskich kierunku historia mogą wybrać specjalność Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie) i studiować na raz na 2 uczelniach - w Polsce i Rosji.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 9 grudnia 2009 roku (przedłużonej w 2021 roku) między Rektorem UMK a Rektorem Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Historycznego w Moskwie (Rossijskij Gosudartswiennyj Gumanitarnyj Uniwersitet – RGGU) od roku akademickiego 2010/2011 funkcjonują na kierunku historia studia polsko-rosyjskie. Odbywają się one w ramach specjalności Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie). Studenci wybierają tę specjalność tak jak inne specjalności w ramach studiów historycznych II stopnia. Rekrutacja odbywa się więc na początku października w każdym kolejnym roku akademickim. Przewidziano 6 miejsc dla studentów z UMK oraz 6 miejsc dla studentów rosyjskich z RGGU.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wracamy na Uczelnię - zarządzenia Rektora i Kanclerza

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja ,,Realne i wyobrażone granice Wielkiego Księstwa Litewskiego”

W dniach 23-24 września 2021 roku w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. ,,Realne i wyobrażone granice Wielkiego Księstwa Litewskiego”.  Organizatorami  spotkania są:  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Wydział Nauk Historycznych UMK,  Instytut Historii Litwy (Vilnius) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, Archiwum Główne Akt Dawnych, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W konferencji udział wezmą badacze z Polski, Białorusi, Ukrainy,  Litwy, Rosji  i  Niemiec.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki ziemiańskiej

NAGRODA IMIENIA ZOFII I JANA WŁODKÓW ZA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zarząd Fundacji im. Zofii i Jana Włodków oraz Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają I Edycję Konkursu o Nagrodę Imienia Zofii i Jana Włodków.

Celem nagrody jest uhonorowanie najlepszej w danym roku akademickim pracy magisterskiej w dziedzinie nauk humanistycznych dotyczącej problematyki ziemiańskiej, w tym wkładu ziemiaństwa w tworzenie i rozwój państwowości na różnych etapach historii Polski, zaangażowania w rozwój rolnictwa i przemysłu, działalności publicznej, wojskowej, naukowej oraz w dziedzinie kultury i oświaty, a także zasług patriotycznych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Mosty pełne tajemnic

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bezpieczny powrót do zajęć stacjonarnych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia ministra dla najlepszych studentów

Szanowni Państwo,

informacja na temat Stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu. Strona ta będzie na bieżąco uzupełniana.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Europejski projekt stypendialny dla obywateli Białorusi

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o otwarciu naboru w europejskim projekcie stypendialnym dla obywateli Białorusi:

The European Union under the “EU4Belarus: Solidarity with the people of Belarus” programme is launching a call for proposals for EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) scholarships for Belarusian students who are already studying at universities in Lithuania, Latvia, Czechia, and Poland, as well as for those who will start their studies in the academic years 2021/22 and 2022/23.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrodzeni za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród wyróżnionych znalazł się dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK z Instytutu Archeologii z publikacją pt. "Obsidian in the Early Neolithic of the Upper Vistula basin: origin, processing, distribution and use - a case study from Tominy (southern Poland)" za 200 punktów, zamieszczoną w czasopiśmie "Praehistorische Zeitschrift"

Serdecznie Gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Są jeszcze wolne miejsca na naszych kierunkach!

Trwa rejestracja na studia w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów:  https://irk.umk.pl/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Laureaci Nagród Marszałka Województwa

Wśród laureatów dwudziestej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znaleźli się wykładowcy z naszego Wydziału. Podczas uroczystej gali w dniu 17 czerwca 2021 roku nagrody i wyróżnienia z rąk marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej odebrali:

 • prof. Waldemar Rozynkowski (nagroda w kategorii "edukacja") - za działalność badawczo-edukacyjną i popularyzatorską w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat ważnych w historii Polski postaci pochodzących z regionu kujawsko-pomorskiego lub mających z nim związki.
 • prof. Roman Czaja, prof. Jarosław Kłaczkow, prof. Krzysztof Mikulski i dr hab. Agnieszka Zielińska (jako członkowie Zespołu Atlasu Historycznego Miast Polskich; wyróżnienie w kategorii "nauka, badania naukowe, postęp techniczny") - za opracowanie Atlasów Historycznych Miast województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2019: Fordon, Koronowo, Świecie, Toruń, Włocławek.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendyści Fundacji Lanckorońskich

Wśród sześciorga stypendystów z UMK, którym Polska Akademia Umiejętności przyznała Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w roku 2022, znaleźli się dwaj wykładowcy z naszego Wydziału: dr Hadrian Ciechanowski i mgr Paweł Kaźmierczak.
Stypendia przyznawane są na prowadzenie badań w ośrodkach naukowych Europy. Celem działania Fundacji jest inicjowanie badań i pomoc indywidualnym uczonym oraz instytucjom naukowym w prowadzeniu studiów w ramach szeroko pojętych nauk humanistycznych, a szczególnie nad historią i historią sztuki Polski oraz krajów sąsiadujących z ziemiami dawnej Rzeczpospolitej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Pani Prodziekan

Szanowni Państwo,

właśnie dobiega końca rok akademicki 2020/2021. Trudny rok, który od nas wszystkich ale w szczególny sposób od Państwa, wymagał ponadprzeciętnego zaangażowania, cierpliwości, wytężonej pracy i samodyscypliny. Już teraz gratuluję Wam, że dotrwaliście, że daliście radę, że pokonaliście swoje słabości i istniejące ograniczenia, także te techniczne. Życzę Wam spokojnej i owocnej sesji egzaminacyjnej, dobrych wakacji i powrotu do normalności, do wspólnych zajęć w  zawsze przyjaznych progach Wydziału Nauk Historycznych.

Przypominam Państwu o przywileju jakim jest wypełnianie ankiet oceny zajęć dydaktycznych, które są realnym narzędziem ciągłej pracy nad jakością kształcenia na naszym uniwersytecie. Zapewniam, że są one całkowicie anonimowe a Wasz głos jest dla nas bardzo ważny.

Studentom kończącym studia magisterskie życzę dobrych obron i wymarzonej pracy a absolwentów studiów licencjackich zachęcam do kontynuowania studiów na naszym wydziale. To najlepszy wydział na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a taki tytuł zobowiązuje!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Marlena Jabłońska

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody rektora dla pracowników naukowych

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie.
Wyróżnienia zostały wręczone 25 czerwca 2021 r. podczas uroczystości w Auli UMK. Rektor uhonorował pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (indywidualnie i zespołowo), przyznając im nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie. Wśród nagrodzonych są pracownicy naszego Wydziału.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium Ministra dla dr Marcina Sumowskiego

Dr Marcin Sumowski, pracownik naszego Wydziału, został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie, a do finansowania zostało zakwalifikowanych 217 wniosków.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia za publikacje przyznane

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W Radzie Programowej Centrum Archiwistyki Społecznej

Z dumą informujemy, że w skład nowo utworzonej Rady Programowej Centrum Archiwistyki Społecznej weszły Prodziekan dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK oraz dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykłady czwartkowe WNH

Wydział Nauk Historycznych UMK serdecznie zaprasza na cykl "Wykłady czwartkowe". Będzie to seria wykładów popularnonaukowych  online, wygłaszanych przez pracowników naukowych naszego Wydziału. W majowe i czerwcowe czwartki na fanpage'u WNH na Facebooku będziecie mogli wysłuchać ciekawych prelekcji reprezentantów wszystkich prowadzonych na naszym Wydziale kierunków studiów: archeologii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją, historii, studiów skandynawsko-bałtyckich i wojskoznawstwa.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

1 czerwca rozpoczyna się nabór na studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją na WNH!
Studia przygotowują do pracy w kancelariach, sekretariatach, archiwach zakładowych i składnicach akt instytucji publicznych. Doskonalimy zawodowo pracowników archiwów historycznych, bibliotek naukowych, muzeów, a także osoby, które w swoich obowiązkach mają pracę z materiałami archiwalnymi.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Międzynarodowy obóz archeologii doświadczalnej

W dniach 16-28 sierpnia br., zorganizowany będzie pierwszy w Polsce międzynarodowy obóz archeologii doświadczalnej International Camp of Experimental Archaeology. W zeszłym roku plany pokrzyżowała pandemia, ale wygląda na to, że w tym roku się uda. Kilkanaście osób z trzech kontynentów potwierdziło swój udział, a obozować będą w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie spróbują metodami pradziejowymi wykonać dłubankę i łódź krytą skórą.

Zgłoszenia chętnych udziału w obozie prosimy wysyłać na adres: grezegor@umk.pl (Grzegorz Osipowicz)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W gronie nowo nominowanych profesorów

Czterech kolejnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie! W gronie nowo nominowanych profesorów z UMK znalazł się prof. dr hab. Krzysztof Kopiński pracownik naszego Wydziału.

Więcej informacji

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Mirosław Golon odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W środę 19 maja 2021 roku w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski czworgu pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej w uznaniu wybitnych zasług w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski. Wśród odznaczonych znalazł się prof. dr hab. Mirosław Golon – dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, ale przede wszystkim wieloletni wykładowca na Wydziale Nauk Historycznych UMK (obecnie pracownik Katedry Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowi doktorzy z dyplomami

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Z kolejnym doktoratem honoris causa

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagroda dla profesora Wiesława Sieradzana

Władze Grudziądza uhonorowały Profesora Wiesława Sieradzana za wieloletnie działania promujące historię tego miasta. W Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi 15 kwietnia 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagrody.
Profesor, pracownik naszego wydziału, od wielu lat jest redaktorem naczelnym „Rocznika Grudziądzkiego”, jak również aktywnie działa przy organizacji konferencji naukowych odbywających się w grudziądzkim muzeum.
Serdecznie gratujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W czwartek 24 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie on-line z dr hab. Jarosławem Centkiem, prof. UMK, który wygłosi wykład pt. "Izrael na krawędzi katastrofy. Wojna Jom Kipur w 1973r."

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W czwartek 17 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie on-line z dr hab. Krzysztofem Sytą, prof. UMK, który wygłosi wykład pt. „Wersal Północy” za zamkniętymi drzwiami, czyli życie codzienne na białostockim dworze Izabeli z Poniatowskich Branickiej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W imieniu Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej zapraszamy na prelekcję pt.: "Koń w czasach plemiennych i piastowskich w świetle danych historycznych, archeozoologicznych i biomolekularnych", która odbędzie się w ramach cyklu Seminarium SAS „Środowisko-człowiek-cywilizacja". Wykład przygotowany przez zespół: Daniel Makowiecki, Wojciech Chudziak, Martyna Wiejacka, Maciej Janeczek, Edyta Pasicka, Danijela Popovic, Mateusz Baca, Maciej Krajcarz, Robert Anczkiewicz, Mateusz Skrzatek, Paweł Szczepanik, wygłosi prof. dr hab. Daniel Makowiecki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

2 czerwca o godz. 17.00 Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego zaprasza na wykład on-line Prof. dr hab. Janusza Małłka ,,Początki Norwegii” czy „Początki Państwa Norweskiego”. Wykład połączony zostanie ze spotkaniem Autorskim poświęconym monografii: ,,Historia Norwegii”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Herezye , religijne i inne, mają to do siebie, że niełatwo ich wykorzenić, że się ciągle odnawiają: starłeś hydrze łeb, alić po chwili odrasta, zaczynaj walkę na nowo". A. Brückner

Nic tak nie rozpala wyobraźni miłośników nauk o przeszłości zafascynowanych historią władztwa wczesnopiastowskiego jak odwieczny spór o historię jego powstania - i problem obecności północnoeuropejskiej na terenie państwa Piastów.

 • Jaka była ich rola - skoro uznać należy, że "miarą kultury skandynawskiej pod względem politycznym jest jej twórczość państwowa?" a "idea państwowa stoi w Polsce piastowskiej na pierwszym planie, i wszystkie urządzenia, cały ustrój społeczny jest dla tej idei zhołdowany?".
 • Czy prawdą jest, że "osiedlili się nasi Lachowie w tych samych stronach, gdzie jeszcze po pięciu i sześciu wiekach istniały około Poznania i Międzyrzecza osady skandynawskie, rozmawiające swoim własnym językiem z podróżnymi ziomkami, którzy o tem w zachowanych po dziś dzień opisach podróży wspominają"?
 • W końcu to właśnie oni "po osiedleniu się tam mieli założyć Gniazdo lechickie, Gniazdo zaś znaczy w starożytnej mowie Normanów tyle co zamek, twierdza przeznaczona do chowania łodzi, zapasów i załogi normańskiej".
 • W jaki sposób pogodzić tego rodzaju wizję przeszłości z wiedzą na temat pierwotnego ustroju Słowian, którzy przecież "żadnych danin nikomu nie składali, do żadnych powinności względem nikogo obowiązani byli, posłuszeństwa nikomu nie byli winni, z wyjątkiem starszyzny?" rozwijając się "tak stopniowo, bez większych lub raptownych przewrotów i zmian, ale też samoistnie".
 • Czy ślady obecności północnoeuropejskiej wskazywać mogą na "skandynawskie korzenie dynastii?" a sam Mieszko był "wikingiem"?, któremu imię nadali "wikingowie Normandzcy" w trakcie postrzyżyn nadali po prostu imię nordyckiego pochodzenia.
 • A może teorya normańska nie pozostaje w tym przypadku jedynie "szczerą fantazyją, o wiele więcej uzasadnioną, niż wszelką inną na temat Piasta?"
 • I co na to wszystko badania historyczno-archeologiczne?

Na Wykład dr. Piotra Pranke zapraszamy już 10 czerwca o godzinie 17:00 na Facebooku Wydziału Nauk Historycznych UMK!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

25 maja br., zapraszamy na wykład ,,Duchowieństwo w Penitencjarii Apostolskiej’’, który będzie prowadzony przez prof. Andrzeja Radzimińskiego, wykład połączony zostanie ze spotkaniem autorskim ,,Kontakty duchownych ze Stolicą Apostolska. Obrazy z życia średniowiecznego kleru w dokumentach Penitencjarii Apostolskiej".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne 20-21 maja 2021 r.

W otaczającej rzeczywistości nie raz słyszy się o „dobrych praktykach”. I w literaturze przedmiotu, i potocznie, termin ten bywa rozumiany różnie, choćby jako działania „przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w sobie pewien potencjał innowacji” czy „optymalne sposoby wykonywania pracy”. Identyfikując je w konkretnych działaniach, liczy się na możliwość zastosowania ich przez inne instytucje i organizacje. Ważne by dawały szansę także tam osiągnąć skuteczność czy zwiększyć wydajność.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu "Wykłady czwartkowe". 27 maja br., wykład pt.: "ProjektCastra - czyli o miastach i zamkach krzyżackich w świetle najnowszych badań" wygłosi dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK.

Krzyżacy od dawna fascynują, denerwują, są interesującym materiałem do badań, ale i wykorzystywanym od pokoleń straszakiem, elementem zakłamanej polityki narodowościowej i historycznej. Będzie to opowieść o tym, co nowego w badaniach nad początkami budownictwa obronnego zakonu krzyżackiego, nie tylko jednak o zamkach i warowniach drewniano-ziemnych, ale również o poszukiwaniach najstarszych miast krzyżackich, których lokalizację starano się ustalić od ponad 100 lat.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZDOBYLIŚMY STATUETKĘ NAJLEPSZEGO WYDZIAŁU 2021

21 kwietnia br., podczas III Charytatywnej Gali Copernicana nasz dziekanat wygrał w kategorii "Najlepszy dziekanat", dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK, wygrała w kategorii "Najlepszy Prodziekan ds. Studentów", a Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich w kategorii "Najlepsze Koło Naukowe". 

Wydział Nauk Historycznych UMK zdobył najwięcej punktów w Bitwie Wydziałów i zdobył STATUETKĘ NAJLEPSZEGO WYDZIAŁU 2021.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa publikacja pod redakcją prof. dr hab. Anny Drążkowskiej

Ukazała się dwutomowa publikacja pod redakcją prof. dr hab. Anny Drążkowskiej pt. "Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych."

Dwa tomy prezentowanej publikacji są relacją z fascynującej naukowej przygody, którą wraz z członkami mojego zespołu wspólnie przeżyliśmy, realizując założenia projektu zatytułowanego „Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle analizy interdyscyplinarnej”, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Oba tomy powstały przy współpracy z wieloma naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny nauki. Tworzą one spójną całość, ale jednocześnie zostały tak przygotowane, aby mogły funkcjonować jako oddzielne książki, w których wyraźnie zaznaczono zakres poruszanych tematów. Takie rozwiązanie ma ułatwić czytelnikom dotarcie do interesujących ich zagadnień.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bezpłatne porady dla mieszkańców

Zachęcamy do skorzystania z Poradni Studenckich UMK, w których studenci pod okiem akademików odpowiadają na pytania mieszkańców. Przedsięwzięcie to część projektu realizowanego na 10 uniwersytetach w całej Europie.

Jednym z założeń projektu realizowanego w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, czyli inicjatywy powołanej do przygotowania modelu Uniwersytetu Europejskiego, jest wzmacnianie relacji pomiędzy uczelniami a społecznością lokalną oraz promowanie wśród mieszkańców specjalistycznej, aktualnej wiedzy o świecie. W tym zakresie Urząd Miasta Torunia współpracuje ściśle z UMK przy realizacji konkretnych zadań.

więcej informacji

Archiwum