Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

„Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego

Wydział Nauk Historycznych oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego. Konferencja odbędzie się w Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 1-2 grudnia 2022 roku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymał Łukasz Kożuchowski za pracę pt. "Egodokumenty jako źródło do badań religijności chłopów Królestwa Polskiego w 2. połowie XIX wieku. Teoria i implementacja", napisaną pod opieką dr hab. Artura Markowskiego. Jury odstąpiło od przyznania nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii, postanowiło jedynie o przyznaniu wyróżnienienia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Magdaleny Sudoł-Procyk „Wychodnie krzemienia czekoladowego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Stan wiedzy o wydobywaniu, użytkowaniu i dystrybucji surowca w pradziejach oraz perspektywy badawcze”. Wykład odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 10.30 w sali im. Romana Jakimowicza, Instytut Archeologii UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Janusza Małłka

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Stanisław Roszak i Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia prof. dr hab. Krzysztof Mikulski zapraszają na uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Janusza Małłka, która odbędzie się dnia 13 grudnia 2022 r. o godzinie 11:30 w Auli  Collegium Humanisticum UMK AB1.22 przy ul. Władysława Bojarskiego 1 w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy uczniów i studentów na wykład dr Alicji Bartnickiej (Claims Conference University Partnership in Holocaust Studies Lecturer) pt. "Czy jedna książka zmieniła losy świata? Wokół fenomenu „Mein Kampf” Adolfa Hitlera", który odbędzie się 15 grudnia 2022 o godzinie 10:00 w auli Collegium Humanisticum AB1.22.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Powrót Wszechnicy Akademickiej

W auli imienia Profesora Andrzeja Tomczaka w dniu 14 listopada 2022 r. odbył się wykład dr. hab. Marcina Hlebionka prof. UMK pod tytułem Z najnowszych dziejów Orła Białego w ramach wznowionego cyklu Wszechnicy Akademickiej. Wykłady pracowników naukowych Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Instytutu Archeologii organizowane na Wydziale Nauk Historycznych UMK, skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejny wykład odbędzie się w marcu 2023 roku, o czym będziemy zainteresowanych informować.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie z prof. Lucy Noakes i dr Nadine Rossol z University of Essex

Zapraszamy na spotkanie z prof. Lucy Noakes i dr Nadine Rossol z Uniwersytetu w Essex. Podczas spotkania porozmawiamy w języku angielskim na temat "Historical research and teaching at the University of Essex" ("Badania historyczne i system kształcenia w University of Essex"). Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 21 listopada 2022 o godz. 15:00 w sali C.039.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Listopadowy wieczór wspomnień

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych prof. dr hab. Stanisław Roszak zaprasza na kolejny z cyklu Listopadowy wieczór wspomnień pt. "Warsztat naukowy Mistrza i Ucznia. Wspomnienia i opowieści", który odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w sali Rady Wydziału Nauk Historycznych. Podczas spotkania chcielibyśmy porozmawiać o tym jak kształtowali swój warsztat naukowy nasi Mistrzowie, Ci już zmarli i z nostalgią wspominani, jak również Ci wciąż żyjący i aktywni zawodowo? O tym jak robimy to my sami - w różnym wieku, z różnych szkół i tradycji, podejmujący odmienne tematy? Co mówi to o nas jako ludziach i badaczach?

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XVIII Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

W dniach 17-18 listopada 2022, w Instytucie Archeologii UMK odbyła się XVIII Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych „Grób i cmentarz jako przestrzenny zapis społecznych i religijnych zachowań człowieka w średniowieczu i czasach nowożytnych”. Organizatorzy: Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych; Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych PKN ICOMOS.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nasz pracownik z grantem "Miniatura"

Pracownik Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, dr Marcin Weinkauf otrzymał grant Miniatura. Projekt pt. Cuiavia medii aevi. Badania wstępne nad początkiem wczesnośredniowiecznego osadnictwa na "Czarnych" Kujawach uzyskał wsparcie finansowe Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 6. W obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce grono ekspertów nagrodziło 49 osób.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja "Natura inter scientia. Badanie środowiska przyrodniczego w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych"

W dniach 17-18 listopada odbyła się konferencja: "Natura inter scientia. Badanie środowiska przyrodniczego w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych". Czwarte spotkanie z cyklu Natura-Homines-Historia poświęcone było obecności przyrody w badaniach różnych dyscyplin naukowych. Przyroda tym razem interesuje uczestników jako przedmiot badań, który znajduje się, jak to zaznaczone w tytule konferencji inter - pomiędzy, pośród różnych dyscyplin tradycyjnie klasyfikowanych jako humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 października 2022 r. w wieku 76 lat zmarł Pan prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, mediewista, znakomity badacz. Profesor ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską i doktorat napisał pod kierunkiem Tadeusza Grudzińskiego. W latach 1969-2000 był pracownikiem naukowym UMK. Od 2000 był zatrudniony w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego (kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Fortyfikacje na dawnych mapach

Katedra Historii Wojskowej z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK współorganizowała XXXIV Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii pt. Fortyfikacje na dawnych mapach, która odbyła się w dniach 13-15 października 2022 na Wydziale Nauk Historycznych UMK i w Muzeum Twierdzy Toruń. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zmiana w organizacji roku akademickiego

Z powodu koniecznych oszczędności w sezonie grzewczym władze Uczelni wprowadziły kilka istotnych zmian w organizacji roku akademickiego 2022/2023. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład prof. dr. hab. Wojciecha Kowalskiego

W dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Tymona na Wydziale Sztuk Pięknych UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Wojciecha Kowalskiego pt. "Prawo w ochronie dziedzictwa kulturowego". Wykład rozpoczął się od omówienia ustawowej definicji utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Na jej tle przedstawione zostały różne postacie dzieł realizowanych w ramach szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak dzieło konserwatorskie, dokumentacja, fotografia, rekonstrukcja, replika, kopia itd. W dalszej kolejności poruszona została kwestia praw twórców tych dzieł, zarówno osobistych jak i majątkowych oraz ich ochrona prawna. Wykład zakończyło krótkie omówienie umów przenoszących prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, a także zagadnienia licencji ustawowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

56. Sympozjum Speleologiczne

W dniach 13-16 października 2022 r. pracownicy i studenci i doktoranci Instytutu Archeologii UMK wzięli czynny udział w 56 Sympozjum Speleologicznym, które odbyło się w Podlesicach. Tegoroczne Sympozjum zostało zorganizowane przez Sekcję Speleologiczną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Krakowie, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Udział wzięło ponad 80 uczestników reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym m.in. geografię, geologię, geomofologię, zoologię, archeologię i ochronę przyrody.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych na wykład dr Alicji Bartnickiej (Claims Conference University Partnership in Holocaust Studies Lecturer) pt. "Marzenie o narodzie doskonałym? SS jako rasowa elita III Rzeszy". Wykład zostanie wygłoszony dwukrotnie 4 listopada 2022 r. (piątek), pierwszy raz o godzinie 10:00, drugi raz o 12:30. Oba wykłady odbędą się w Auli Collegium Humanisticum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie na starcie

Chcesz dowiedzieć się:

 • Jak się zaprezentować, by chciano Cię oglądać?
 • Jak walczyć śmiechem z jesienną chandrą?

Zapisz się na warsztaty przygotowane przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Szczegóły i zapisy na warsztaty znajdziesz na stronie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00 do dnia 19 lutego 2023 r. do godz. 23:00

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00 do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 23:00

Generator wniosków o przyznanie zapomogi będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów będzie uruchomiony od dnia 17 października br. od godziny 10:00 do 27 października do godziny 16:00

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład dra Kamila Nowaka

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład dra Kamila Nowaka pt. „Charakterystyka wybranych regionów metalurgicznych na terenie Polski w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 października o godzinie 10:30 w sali im. Romana Jakimowicza w Instytucie Archeologii.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku - Konferencja

W dniu 7 października, w Grudziądzu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku. Organizatorami konferencji byli: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz Instytut Historii i Archiwistyki WNH UMK. Konferencję patronatem honorowym objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pan Piotr Całbecki oraz Prezydent Grudziądza, pan Maciej Glamowski. W komitecie organizacyjnym IHiA reprezentowali: prof. dr hab. Wiesław Sieradzan oraz dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK. Podczas obrad badacze z różnych ośrodków naukowych, polskich i ukraińskich wygłosili kilkanaście ciekawych referatów, które spotkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, wśród których byli także uczniowie grudziądzkich szkół ponadpodstawowych. Obrady grudziądzkiej konferencji były szeroko relacjonowane przez lokalne media.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski) - badania podwodne

W pierwszych dniach października pracownicy Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza wraz z Jackiem Niegowskim, Jarosławem Jaworskim oraz Mateuszem Sosnowskim pracownikiem Wdeckiego Parku Krajobrazowego w ramach realizowanego projektu „Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” (program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych) przeprowadzili nieinwazyjną prospekcję podwodną w obrębie dwóch zbiorników: rzeki Stara Noteć i Jeziora Gopło (zadanie 7).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rozpoczynamy rekrutację na Erasmus+

Do 24 października trwa na Wydziale Nauk Historycznych rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku 2022/23.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

YUFE Minors - studiuj międzynarodowo

Do 15 października można aplikować do programu YUFE MINORS, który oferuje udział w specjalnym bloku przedmiotów na europejskich uczelniach tworzących konsorcjum YUFE.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W Radzie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Decyzją Ministra Obrony Narodowej p. Mariusza Błaszczaka dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK, pracownik naszego Wydziału został powołany do Rady Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 13-15 października 2022 r. w Toruniu odbędzie się XXXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii organizowana przez Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Katedrę Historii Wojskowej UMK w Toruniu, Muzeum Twierdzy Toruń oraz Katedrę Geomatyki i Kartografii UMCS w Lublinie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wiek osiemnasty od kuchni

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Wydział Nauk Historycznych i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowały IV Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku "Wiek osiemnasty od kuchni", który odbył się w dniach 14 - 16 września 2022 r. w Toruniu w Collegium Humanisticum UMK (ul. Bojarskiego 1)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczysta Immatrykulacja na WNH

Dziś na naszym Wydziale Nauk Historycznych UMK odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku. Złożyli oni uroczyste ślubowanie i oficjalnie stali się członkami naszej wspólnoty. Dziekan prof. dr hab Stanisław Roszak przywiał studentów, Prodziekan dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK odczytała ślubowanie, a dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK wygłosił inauguracyjny wykład pt. "Polskie i ukraińskie drogi do niepodległości w latach 1917-1921- podobieństwa i różnice z perspektywy 100  lat. Po wykładzie wręczono nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów Wydziału oraz wyróżnienia Dziekana za działalność organizacyjną. Po Immatrykulacji studenci spotkali się z opiekunami kierunków.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnieni naukowcy

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało coroczne nagrody "Feniks". W kategorii "Historia" wyróżnienie otrzymali prof. dr hab. Wojciech Polak, dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska,prof. UMK i ks. dr Michał Damazyn z Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL za książkę pt. "Nikczemność i honor. Stan wojenny w stu odsłonach" opublikowaną w wydawnictwie "Biały Kruk". Wyróżnienia otrzymane zostały: "Za wyraźny i odważny głos historyków w sprawie wydarzeń, które wstrząsnęły Polską w grudniu 1981 roku z racji wprowadzenia stanu wojennego. Rezultat trudu naukowych dociekań, opartych o wnikliwą analizę dokumentów historycznych i relacji świadków a zarazem memento dla wszystkich zaangażowanych w bieżące życie społeczno-polityczne".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie dla studenckich kół naukowych

Dnia 10 października 2022 roku od godziny 8.00 rusza nabór wniosków do programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i trwa do dnia 14 listopada 2022 r. do godziny 16.00

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Janusz Bieniak kończy 95 lat

Już niedługo, bo 1 października, Profesor Janusz Bieniak, wybitny mediewista, absolwent i wieloletni pracownik naszego Uniwersytetu, będzie świętował swoje dziewięćdziesiąte piąte urodziny. Z tej okazji dostojnemu Jubilatowi składamy życzenia wielu lat w zdrowiu, pogody ducha, sił i zapału do realizacji swych pasji oraz szczęścia w życiu osobistym.

Ad multos annos, Panie Profesorze!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs NBP

II edycja Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej, obronioną w 2021 roku. Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych pozornie mniej atrakcyjną dziedziną, za jaką nadal uchodzi historia gospodarcza. Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny Konkursu zachęci studentów i młodych adeptów polskich uczelni do rozwijania zainteresowań zagadnieniami z zakresu historii pieniądza i bankowości, dziejów gospodarczo-społecznych i myśli ekonomicznej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Granty dla studentów

Studentów, którzy chcą pojechać na konferencję lub kwerendę, przeprowadzić badania rozpoznawcze lub zakupić materiały do badań, lub marzą o realizacji własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na grant.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Granty NCN nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursach: OPUS 24, PRELUDIUM BIS 4, SONATA 18 oraz POLONEZ BIS 3.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 7 października 2022 r., w Grudziądzu odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku, współorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Planowana konferencja dotyczyć będzie przede wszystkim szerokiego wpływu, jaki obecność wojska w przestrzeni miejskiej XIX i XX wieku, wywierała na lokalne społeczności, ale także oddziaływania miast na żołnierzy w nich służących. Rozpoczęcie o godzinie 9.00 w Gmachu Głównym Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, wstęp wolny.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

‍Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023

Nowy rok akademicki 2022/23 zbliża się wielkimi krokami, publikujemy więc garść informacji związanych z rozpoczęciem zajęć.
Plany zajęć zostaną opublikowane 20 września 2022 roku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia z historii Holocaustu na UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał grant w ramach University Partnership Program in Holocaust Studies, na zrealizowanie zajęć poświęconych tematyce związanej z historią Holocaustu. Finansowanie zostało przyznane przez organizację Claims Conference. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany z Nowego Jorku. Claims Conference przyznaje granty europejskim uniwersytetom na prowadzenie kursów o Holocauście przez okres jednego roku, z możliwością przedłużenia programu o kolejne trzy lata. Uniwersytet Mikołaja Kopernika był jedną z trzech placówek akademickich, które otrzymały finansowanie w tegorocznej edycji tego konkursu.  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii ogłasza konkurs na stanowisko doktorant(ka)-stypendysta(tka), w ramach projektu NCN nr 2018/30/E/HS3/00567 pt. „Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja”

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

12 września 2022 r. przypada setna rocznica urodzin prof. Andrzeja Tomczaka. Profesor był wieloletnim wykładowcą w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, nauczycielem wielu pokoleń archiwistów i historyków. Prof. Andrzej Tomczak urodził się we wsi Biesiekierz Górzewo (dawny powiat Brzeziny, obecny Zgierz) jako syn Anieli z domu Twardowskiej oraz ojca Józefa. Jego dziadkiem był Kazimierz Twardowski – twórca polskiej filozofii uniwersyteckiej, profesor na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a stryjem - biskup sufragan łódzki Kazimierz Tomczak.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyjątkowe odkrycie w miejscowości Pień

Ekspedycja archeologiczna Instytutu Archeologii UMK pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Polińskiego, prof. UMK, z udziałem dr. Łukasza Czyżewskiego, podczas ratowniczych badań na cmentarzysku w Pniu koło Ostromecka, natrafiła 30 sierpnia 2022 roku na nietypowy grób z XVII wieku. Pochowano w nim młodą kobietę, której obawiano się po śmierci, gdyż na jej szyi położono ostrzem sierp, a na duży palec lewej nogi założono kłódkę. W archeologii takie praktyki ze zmarłym uznawane są jako tzw. antywampiryczne. Odkrycie odbiło się szerokim echem w polskich i światowych mediach, gdyż na tego rodzaju pochówek natrafiono po raz pierwszy w Polsce, a najprawdopodobniej w Europie i na świecie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe konkursy IDUB

Ruszają kolejne nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 

Debiuty (IV edycja): 
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.
Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.
Nabór trwa od 5.09. do 03.10.2022r.
Szczegóły

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Reprezentant WNH na International Congress of Byzantine Studies

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec reprezentował Wydział Nauk Historycznych UMK podczas 24 International Congress of Byzantine Studies, który odbył się w Wenecji i Padwie w dn. 22 – 27 sierpnia br.. Podczas Kongresu w dn. 23 sierpnia wygłosił wystąpienie Administrative divisions of Eastern Roman provinces in the 4th- 6th centuries: stability or variability: the special case of Palestine.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Obchody 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Dnia 26 sierpnia 2022 r. w Przysieku, pod patronatem Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, odbyły się obchody 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Zgromadziły one duże grono osób z całego województwa, które brały udział w działaniach struktur opozycyjnych w PRL. Podczas uroczystości czterech pracowników naszego Wydziału zostało uhonorowanych medalami „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” za badania naukowe nad opozycją i strukturami "Solidarności" na Kujawach i Pomorzu. Są to: dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK i ks. dr Michał Damazyn z Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL oraz prof. dr hab. Mirosław Golon i prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XXX Kongres Historyków Nordyckich

W dniach od 8 do 10 sierpnia br. w Göteborgu odbył się XXX Kongres Historyków Nordyckich, w którym udział wzięli m.in. naukowcy z naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK: mgr Piotr Kołodziejczak, dr Piotr Pranke, dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK oraz dr Cezary Kardasz. Podczas sesji "Beyond the Scandinavian Peninsula: Cultural, economic and religious relations between Scandinavia and Pomerania, northern Poland and Prussia" wygłosili szereg referatów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczetników: dr Piotr Pranke i dr Mateusz Sosnowski "Gothiscandza re-found? Discovering traces of possible first millennium AD Nordic settlements in the lower Vistula river basin", dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK "Cistercian monasteries of Esrum, Kołbacz and Oliva, and their commemorative sources", dr Cezary Kardasz "Trade contacts between Prussia and Scandinavia in the late Middle Ages", mgr Piotr Kołodziejczak "The Rogge family through the lens of pious gifts: A study in religious foundations and social promotion in late medieval Stockholm". Sesję moderowała prof. Cordelia Heß z Universität Greifswald. Kongres odbywa się co trzy lata.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia z narzędzi do nauczania zdalnego

Dział Wsparcia Nauczania Zdalnego zaprasza nauczycieli akademickich na szkolenia z podstaw Moodle’a i MS Teams, na których uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać te narzędzia do organizacji pracy dydaktycznej, prowadzenia zajęć i komunikacji ze studentami. DWNZ przypomina, że rekomendowanymi platformami do realizowania zajęć zdalnych na UMK są Moodle i MS Teams. Szkolenia mają charakter warsztatów stacjonarnych i odbywać się będą w budynku Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego przy ul. Gagarina 17 (budynek dawnego UCNTN). Zapisy na kurs są możliwe za pośrednictwem formularza najpóźniej cztery dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Minimalna liczba zgłoszeń na jedno szkolenie to cztery osoby.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe wyłaniające się pola badawcze

12 zespołów w trzech obszarach badawczych znalazło się w gronie laureatów drugiej edycji konkursu na wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields) w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" na UMK. Wśród nich znalazło się Interdisciplinary research of past cultural phenomena, którego liderem jest dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK z naszego Wydziału Nauk Historycznych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapisz się na studia - grupa dla kandydatów

Planujecie rozpocząć studia na UMK?
Szkukacie o nich informacji?
Chcecie poznać nowych kolegów i koleżanki?
Mamy dla was grupę na Facebooku!
>>>Dołączcie tu<<<

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia dla najlepszych

11 badaczy i badaczek z UMK znalazło się wśród tegorocznych laureatów stypendiów ministra edukacji i nauki dla młodych naukowców. Z naszego Wydziału Nauk Historycznych wyróżniony został dr Paweł Szczepanik. Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zgłoszenia kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu. Zgodnie z § 16 ust. 2 Zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień studentom i absolwentom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 r. Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) do 31 sierpnia 2022 r. można nadsyłać zgłoszenia kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu w roku ak. 2021/22 oraz kandydatów za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Wnioski zgłoszeniowe można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: gosialm@umk.pl.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Porozumienie o współpracy

27 czerwca br. nasz Wydział Nauk Historycznych UMK odnowił Porozumienie o współpracy  z Katolicką Szkołą Podstawową im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu. Szkołę reprezentował  Ksiądz Dyrektor dr Przemysław Szulc, natomiast Wydział - dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK, Prodziekan ds Kształcenia i Spraw Studenckich. Nasza współpraca obejmie m.in. wsparcie w zakresie organizowania zajęć popularyzujących wiedzę dla uczniów oraz prezentowanie oferty dydaktycznej Wydziału. Bardzo się cieszymy, że będziemy kontynuować owocną współpracę!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody rektora dla kadry naukowej

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie. Wśród nagrodzonych znalazło się liczne grono pracowników naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Historie przy kawie

"Historie przy kawie" to nowy cykl podcastów przygotowywany i prezentowany przez studentkę historii na UMK Annę Brzezińską, która wraz z gośćmi będzie przyglądać się temu, co w przeszłości najciekawsze. W pierwszym odcinku wystąpi prof. Jacek Wijaczka, autor książki "Czarownicom żyć nie dopuścisz. Procesy o czary w Polsce w XVII-XVIII wieku".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uhonorowani naukowcy z naszego Instytutu

W ostatnim czasie dwoje naukowców zatrudnionych w naszym Instytucie otrzymało nagrody w uznaniu ich działalności naukowej. We wtorek 14 czerwca 2022 roku prof. Sylwia Galij-Skarbińska odebrała wyróżnienie w kategorii Nauka, badania naukowe, postęp techniczny na gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za lata 2020 i 2021 (za działalność naukową w zakresie badań najnowszej historii Polski, zwłaszcza regionu kujawsko-pomorskiego oraz popularyzację dziejów naszych ziem i związanych z nimi postaci).
W ramach obchodów 800-lecia istnienia Papowa Biskupiego, w sobotę 18 czerwca 2022 roku tytuł Honorowego Obywatela Gminy Papowo Biskupie otrzymał prof. Waldemar Rozynkowski, autor publikacji Średniowieczne dzieje Papowa Biskupiego, Zarys dziejów gminy Papowo Biskupie, Szkice z dziejów gminy Papowo Biskupie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pamięć między Wschodem a Zachodem

17 i 18 czerwca w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Between East and West – studies on the history of memory, commemoration and reception of medieval culture" organizowana przez Wydział Nauk Historycznych UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

O ludności wiejskiej w Ciechanowcu na Podlasiu

W dniach 9-10 czerwca 2022 roku w pałacowych wnętrzach Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Przemiany życia społecznego i gospodarczego ludności wiejskiej w Polsce i krajach sąsiednich w okresie międzywojennym". W czasie obrad przedstawiono i przedyskutowano wiele aspektów dotyczących m.in. podstaw ekonomicznych życia ludności wiejskiej, życia codziennego, formowania się światopoglądu politycznego i religijnego, wpływu służby wojskowej na zmiany mentalnościowe. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić skansen i bogate zbiory muzealne, wraz z przewodnikami obejrzeć Ciechanowiec i Tykocin, a także skosztować wiele potraw kuchni podlaskiej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

"Dziennik rozpaczy" projekt translatorski - tłumaczenie zapisków więziennych Pettera Moena z 1944 r.

Mgr Paweł Kaźmierczak i dr hab. Radosław Biskup, prof. UMK, pracownicy Katedry Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Nauk Historycznych UMK, zrealizowali ze studentami studiów skandynawsko-bałtyckich projekt translatorski, którego celem jest wydanie zapisków więziennych Pettera Moena z 1944 r.: niezwykłego ego-dokumentu, mało znanego nie tylko w Polsce, ale ‒ jak się okazuje ‒ również w samej Norwegii. Autorami przekładu są seminarzyści prof. R. Biskupa ‒ Izyda Zańko, Magdalena Mikulska, Dawid Gutkowski, Franciszek Rosiewicz i Krystian Rybicki ‒ a maszynopis powstaje pod czujnym okiem pracowników Katedry.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant w konkursie OPUS

Dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK z naszego Wydziału Nauk Historycznych otrzymał grant w konkursie OPUS @ncn_gov_pl! Projekt pt. "Życie i śmierć w kościach zapisane. Aspekt technologiczny i funkcjonalny wytwórczości kościanej wczesno- i środkowoholoceńskich społeczności zbieracko-łowiecko-rybackich Niżu Wschodniobałtyckiego" uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 695 555 zł. Projekt podejmuje problem wytwórczości i użytkowania wytworów z surowców kostnych (kości, poroża i zębów zwierzęcych), wśród społeczności zbieracko-łowiecko-rybackich, zamieszkujących we wczesnym  i środkowym Holocenie (tj. od około 11,6 do 4-5 tys. lat temu) obszar Niżu Wschodniobałtyckiego (tereny Litwy, Łotwy, Estonii oraz północno-wschodniej Polski).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK zapraszają do udziału w I Toruńskim Sympozjum Naukowym „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria”, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2022 roku w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrodzeni w konkursie "Najlepszy Debiut Historyczny Roku"

14 czerwca 2022 roku, w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej za rok 2021. W kategorii prac magisterskich drugą nagrodę zdobyła nasza studentka - Pani Joanna Hinz za pracę "Słupski Młyn - Przesławice: miejsce zbrodni i pamięci". Natomiast w kategorii prac doktorskich wyróżnienie zdobył nasz wykładowca - dr Marcin Smoczyński - za pracę "»Walczmy o usprawnienie administracji!« Komisje usprawnienia administracji publicznej i ich rola w racjonalizacji polskiej biurowości do roku 1956". Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie Marszałka Województwa za działalność naukową

14 czerwca br., dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK odebrała podczas uroczystej Gali w Muzeum Etnograficznym w Toruniu Wyróżnienie Marszałka Województwa za działalność naukową. Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych

Od 3 czerwca w systemie USOS dostępne są kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze letnim oraz w całym roku akademickim 2021/2022.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

6 czerwca rozpoczęła się na UMK rekrutacja na studia na rok akademicki 2022/23.

Zapraszamy kandydatów na kierunki prowadzone na naszym Wydziale Nauk Historycznych UMK:

 • archeologię studia licencjackie i magisterskie
 • archiwistykę i zarządzanie dokumentacją studia licencjackie i magisterskie
 • historię studia licencjackie i magisterskie
 • studia skandynawsko bałtyckie studia licencjackie
 • wojskoznawstwo studia licencjackie i magisterskie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Literacka podróż po Norwegii

Gościem honorowym tegorocznych Targów Książki w Warszawie była Norwegia. Swój udział w wydarzeniu miały ośrodki akademickie, które oferują naukę języka norweskiego. Nie zabrakło wśród nich Katedry Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

1 czerwca z WNH

W Dniu Dziecka, 1 czerwca 2022 roku nasz Wydział gościł uczniów z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Świeciu, III LO we Włocławku, II LO w Grudziądzu, I LO w Brodnicy oraz I LO w Toruniu. Nasi goście uczestniczyli w warsztatach, pokazach oraz wykładach. Bawili się dobrze i mamy nadzieję, że jeszcze nas odwiedzą!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład prof. Sinkewycza

W ubiegłym tygodniu na Wydziale Nauk Historycznych UMK gościł prof. dr hab. Jewhen Sinkewycz z Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach. Profesor od wielu już lat współpracuje naukowo z pracownikami naszej Katedry Historii Wojskowej, a od 2014 r. bardzo aktywnie działa na rzecz wspierania ukraińskich sił zbrojnych. W lutym 2022 r. prof. Sinkewycz, mieszkając w Chersoniu, znalazł się pod rosyjską okupacją i spędził w takich warunkach prawie dwa miesiące. W kwietniu udało mu się wydostać z okupowanego miasta. 2 czerwca 2022 r. prof. Sinkewycz wygłosił u nas wykład zatytułowany „Historyk i wojna. Rosyjska Agresja na Ukrainę w oczach ukraińskiego profesora”, podczas którego podzielił się z słuchaczami swoimi osobistymi wojennymi doświadczeniami. Wykład był niezwykle ciekawy i spotkał się ze sporym zainteresowaniem naszej społeczności akademickiej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Od 1 czerwca na naszym Wydziale Nauk Historycznych UMK rozpoczynamy nabór na studia podyplomowe!

W naszej ofercie znajdują się:

 • Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
 • Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych

Aby zapisać się na studia podyplomowe konieczne jest dostarczenie do dziekanatu studiów podyplomowych: Izabela Kujawska, p. C.022, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń (możliwa jest wysyłka pocztą):

 • wypełnionego kwestionariusza dostępnego na stronie studiów
 • dyplomu ukończenia uczelni wyższej (licencjat lub studia magisterskie)

Koszt studiów, które trwają 2 semestry, to 4000 zł (możliwość płatności w 2 lub 8 ratach).

Dla absolwentów UMK, którzy mają kartę Program "Absolwent UMK" przewidziano 10% zniżki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Miliony na badania

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursu Opus. Wśród laureatów znalazł się dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK z naszego Wydziału Nauk Historycznych za projekt "Życie i śmierć w kościach zapisane. Aspekt technologiczny i funkcjonalny wytwórczości kościanej wczesno- i środkowoholoceńskich społeczności zbieracko-łowiecko-rybackich Niżu Wschodniobałtyckiego", na który otrzymał grant w wysokości 695 555 zł;

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał nową Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Kadencja nowej Rady rozpoczyna się 25 maja i potrwa do 30 kwietnia 2025 roku. W składzie 14-osobowego gremium znalazł się pracownik naszego Wydziału, prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

IDUB wyłoni nowe pola badawcze

Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza ogłosiła konkurs na nowe zespoły reprezentujące wyłaniające się pola badawcze. 12 grup zostanie przypisanych do trzech obszarów dziedzinowych: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego zaprasza wszystkich studentów i doktorantów UMK na warsztaty z cyklu "Przygotuj się do sesji!"

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W zespole do spraw "Rozwoju Czasopism Naukowych"

Sekretarz Stanu w MEiN Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom Zespołu do spraw programu „Rozwój czasopism naukowych”. Nominacje odebrały 23 osoby. Jedną z nich jest dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK z naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK. Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w podnoszeniu poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich. Szczegóły przystąpienia do programu oraz wytyczne dla projektów są realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Nauk Historycznych UMK otwiera się coraz bardziej (nie tylko w realu). Zapraszamy na nasz >>>Discord<<<

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy IDUB

Aktualne konkursy i dyżury koordynatorek

Sekretariat IDUB przypomina o trwających konkursach organizowanych w ramach programu IDUB oraz dyżurach koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło  wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3. Miło nam zawiadomić, że projekt "Koszty transportu lądowego i śródlądowego w strefie bałtyckiej w XIV-XVI wieku:" pod kierownictwem dr. hab Krzysztofa Kwiatkowskiego, prof UMK z naszego Wydziału Nauk Historycznych otrzymał środki wysokości 546 504 zł.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promotor duńskiej poezji

Mgr Paweł Kaźmierczak z Wydziału Nauk Historycznych UMK otrzymał grant Statens Kunstfond (Danish Arts Foundation) na projekt przekładu z języka duńskiego wyboru wierszy mieszkającego w Kopenhadze poety Nielsa Hav'a. Projekt związany jest z promocją duńskiej literatury poza granicami kraju.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Student archeologii nagrodzony Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia

Miło nam zawiadomić, że student III roku studiów licencjackich na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych UMK, Pan Mikołaj Dobek, został nagrodzony Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 (konkurs SST02).
Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja "Between East and West"

17 i 18 czerwca w Toruniu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Between East and West – studies on the history of memory, commemoration and reception of medieval culture" organizowana przez Wydział Nauk Historycznych UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Na naszym Wydziale Nauk Historycznych UMK gościć będzie prof. dr hab. Jewhen Sinkewycz z Chersonia. Profesor wygłosi u nas wykład: „Historyk i wojna. Rosyjska agresja na Ukrainę w oczach ukraińskiego profesora”. Wykład odbędzie się 2 czerwca 2022 r., o godzinie 11.30, w Collegium Humanisticum UMK, w sali AB 009.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na wykład, który wygłosi dr Domininkas Burba z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, pt. "Przestępstwa i kary dla szlachty w powiecie wileńskim w XVIII wieku". Wykład odbędzie się w języku polskim i przyjmie formę wykładu połączonego z dyskusją. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca w godzinach 9:45-11:15 w sali AB 2.13. Wykład będzie otwarty dla studentów, doktorantów i pracowników. Serdecznie zapraszamy do udziału!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na ostatni już wykład dr Iryny Khmelowskiej, która gości na naszym Wydziale. Tym razem Pani doktor przybliży nam temat elit skandynawskich na Rusi. Wykład odbędzie się 31 maja o godzinie 11:30 do sali AB.009.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na wykład, który wygłosi dr Domininkas Burba z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, pt. "Archiwalia w Wilnie –źródła odnoszące się do historii społecznej XVIII–XX wieku". Wykład odbędzie się w języku polskim i przyjmie formę wykładu połączonego z dyskusją. Spotkanie odbędzie się 31 maja w godzinach 13:15-14:45 w Sali Rady Wydziału (C 0.39). Wykład będzie otwarty dla studentów, doktorantów i pracowników. Serdecznie zapraszamy do udziału!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu już od kilku dziesięcioleci prowadzone są badania nad historią wojskową. Ponieważ nasze miasto przynajmniej od kilkuset lat blisko związane jest z artylerią, narodził się pomysł zorganizowania przez Katedrę Historii Wojskowej Wydziału Nauk Historycznych UMK oraz Muzeum Twierdzy Toruń cyklicznej Konferencji Naukowej „ARTYLERIA – Bóg Wojny (taktyka, uzbrojenie, dowódcy)”. Liczymy, że dzięki uczestnictwu polskich i zagranicznych znawców tej problematyki, sympozjum to stanie się wizytówką toruńskiego środowiska historyków wojskowych. Konferencja odbędzie się 25 maja 2022 r. w Muzeum Twierdzy Toruń, ul. Wały Generała Sikorskiego 23/25, Toruń.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na otwarte spotkanie z dr. Jamesem Lowrym z City University of New York, Graduate School of Library and Information Studies. W trakcie spotkania dr Lowry wygłosi wystąpienie na temat "Disputed Archival Heritage", po którym będzie czas na dyskusję. Spotkanie odbędzie się 25 maja 2022 r. o godz. 15.00, w sali Rady Wydziału. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na szósty wykład dr Iryny Khmelowskiej z cyklu "Doba Wikingów w historii świata". Tym razem przekonamy się, jakie informacje o Rusi zawierały sagi skandynawskie, a co jest napisane w źródłach ruskich o Skandynawach. Wykład odbędzie się we wtorek 24 maja o godzinie 11:30 w sali AB.009 w Collegium Humanisticum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

17 maja 2022 r. o godzinie 11:30 w sali AB.0.09 dr Iryna Khmelovska wygłosi piąty w cyklu "Doba wikingów w historii świata" wykład, zatytułowany "Ruś Południowa w IX i X wieku. Lewobrzeże i Prawobrzeże." 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na drugie spotkanie z goszczącą na naszym Wydziale dr Nermin Çakmak z Uniwersytetu Ataturka w Erzurum, Turcji (Departament Informacji i Zarządzania Dokumentacją). Odbędzie się ono 12 maja w godzinach 11:30-13:00 w sali C.039 (Collegium Humanisticum). Tytuł spotkania: Academic Writing and IMRaD. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem artykułów naukowych, zwłaszcza zgodnie ze strukturą IMRaD (wprowadzenie, metodologia, rezultaty, dyskusja). Temat wystąpienia może być przydatny w praktyce akademickiej zarówno dla studentów i doktorantów, jak i pracowników naukowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W przyszłym tygodniu na Wydział Nauk Historycznych UMK w ramach programu Erasmus+ będzie gościła dr Nermin Çakmak z Uniwersytetu Ataturka w Erzurum, Turcja (Departament Informacji i Zarządzania Dokumentacją. Pani doktor w czasie pobytu w Toruniu wygłosi 2 wykłady. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 maja w godzinach 13:15-14:45 w sali C.039 (Collegium Humanisticum). Tytuł spotkania: Academic Integrity and Plagiarism. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z uczciwością i nieuczciwością w świecie akademickim, rodzajami plagiatu i powodami jego popełniania oraz sposobami, aby go uniknąć. Temat wystąpienia może być przydatny w praktyce akademickiej zarówno dla studentów i doktorantów, jak i pracowników naukowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na czwarty wykład z serii "Doba wikingów w historii świata"! Dr Iryna Khmelovska zabierze nas tym razem na Ruś Południową. Już 10 maja o 11:30 w sali AB.0.09 w Collegium Humanisticum.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Nauk Historycznych UMK wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK współorganizuje promocję książki "Pomorze pod okupacją niemiecką. Jesień 1939", pod red. Piotra Madajczyka. Wydarzenie to odbędzie się w środę, 27 kwietnia 2022 r., w Collegium Humanisticum UMK, w sali C 0.39 (Sala Rady Wydziału), początek o godz. 9.45. W przedsięwzięciu udział wezmą redaktor tomu, prof. P. Madajczyk, a także recenzenci wydawniczy: prof. M. Golon i prof. P. Olstowski, oraz być może autorzy niektórych artykułów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

26 kwietnia o godz. 11:30 zapraszamy na trzeci wykład z cyklu "Doba wikingów w historii świata" naszego gościa z Ukrainy, dr Iryny Khmelovskiej! Tym razem tematem wystąpienia będzie "Szlak na Wschód. Pojawienie się Skandynawów w Europie Wschodniej". Spotkanie odbędzie się w sali AB.009 w Collegium Humanisticum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Instytut Archeologii UMK w Toruniu zaprasza na wykład dr Ioanny Kotsori "Ancient Greece culture", który odbędzie się w środę 27 kwietnia o godz. 11:00 w sali nr III Instytutu Archeologii UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Muzeum Narodowe w Gdańsku z nietypową akcją promocyjną w Toruniu

22 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 w Oddziale Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 w Gdańsku) zostanie otwarta wystawa pt. Powrót do domu. Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Johanna Haselaua. Zrób sobie zdjęcie z pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu, aby wystawę w zabytkowej Zielonej Bramie zwiedzić za symboliczną złotówkę. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na logo Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na logo Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Konkurs jest jednoetapowy. Celem konkursu jest przygotowanie znaku graficznego — logo (sygnet z logotypem) dla Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który zorganizowany zostanie w 2023 roku, w 550. rocznicę urodzin wybitnego uczonego i astronoma Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik dokonał jednego z najważniejszych odkryć w historii nauki oraz zapoczątkował rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata. Światowy Kongres Kopernikański współorganizowany jest przez cztery krajowe podmioty, a obrady będą odbywały się w okresie od lutego do września 2023 roku w Toruniu, Olsztynie oraz Krakowie. 
Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł, oprócz tego przewidziano także nagrodę dodatkową.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na drugi wykład dr Ireny Khmelowskiej zatytułowany "Wpływy biskupów Islandii i ich udział w konfliktach politycznych na wyspie w okresie od 2 połowy XI wieku do początków XIII wieku", który odbędzie się 12 kwietnia br., o godz. 11.30 w sali AB.0.09. Dr Khmelowska wygłosi na Wydziale Nauk Historycznych UMK serię wykładów z cyklu "Doba wikingów w historii świata".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe zarządzenie Rektora

Od 28 marca 2022 r. traci moc zarządzenie nr 31 rektora UMK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Już we wtorek 5 kwietnia 2022 r., zapraszamy na pierwszy wykład z cyklu Doba wikingów w historii świata: "Kuchnia skandynawska czasów wikingów". Wykład wygłosi dr Iryna Khmelovska, która gości na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Pierwsze wystąpienie nowego cyklu będzie poświęcone gastronomii, czyli kulturze jedzenia na terenach Skandynawii w czasach wikingów oraz związanej z nią strategii przeżycia, jak również prestiżowego i rytualnego spożywania. Zapraszamy o godz. 11.30 do sali AB.0.09 w budynku Collegium Humanisticum.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Już dziś, 29 marca 2022 r. zapraszamy na e-Targi Promocja Edukacyjna! Tegoroczna edycja naszych targów edukacyjnych odbędzie się na platformie Gather.Town. Zapraszamy do wirtualnego kampusu UMK, który odwzorowaliśmy z milionów pikseli. Żeby poznać ofertę edukacyjną Wydziału Nauk Historycznych UMK, spotkać się i porozmawiać ze studentami i pracownikami wystarczy dostęp do Internetu i link, który aktywujemy 29 marca 2022 punktualnie o godz. 12:00:

https://app.gather.town/app/lgAzn1O5vYeHp4Y2/e-UMK

Wirtualna przestrzeń będzie dostępna do godz. 18:00.
Zapraszamy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Skarb nasz najcenniejszy

– Kochając książki, gromadząc je dla siebie, mojej rodziny, ale też mojego kraju mam prawo mówić o krzywdzie, którą chce się wyrządzić innym książkom w narodowych zbiorach. – Podarowanie Węgrom Kodeksu Korwina nie byłoby błędem, byłoby zbrodnią – mówi prof. Arkadiusz Wagner z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

“Freedom starts with your mind” Program grantowy dla naukowców z Ukrainy

Fundacja Kościuszkowska rozpoczyna nowy program grantowy dla naukowców – obywateli Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Rosji znaleźli się w Polsce i nie mają możliwości kontynuowania pracy naukowej w Ukrainie. Celem programu jest wsparcie osób, które nie mogą wrócić do swojego ojczystego kraju i kontynuować pracy naukowej. Granty pozwolą naukowcom na kontynuowanie pracy poprzez realizację projektu badawczego w Polsce. Program adresowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Warunkiem otrzymania grantu jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej i złożenie wymaganych dokumentów. Projekt naukowy opisany w zgłoszeniu do grantu powinien być realizowany we współpracy z polską uczelnią lub instytucją naukowo-badawczą.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ambasadorzy Przedsiębiorczości z Wydziału Nauk Historycznych UMK poszukiwani!

CO OFERUJEMY?

 • udział w szkoleniach i warsztatach specjalistycznych
 • uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach ekonomicznych w regionie
 • stałą współpracę z innowatorami UMK
 • udział w spotkaniach integracyjnych wsparcie pracowników Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK (CPATT)

CO BĘDZIESZ ROBIĆ?

 • współudział w organizowaniu wydarzeń związanych z przedsiębiorczością
 • zbieranie potrzeb studentów, związanych z przedsiębiorczością
 • współpraca z brokerami innowacji CPATT
 • uczestnictwo w hackathonach

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W związku z trwającą na Ukrainie rosyjską agresją szereg instytucji w Polsce i Europie przygotowało programy wsparcia dla naukowców zmuszonych opuścić Ukrainę. програми підтримки науковців, вимушених покинути Україну

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie autorskie z dr Wiolettą Zielecką-Mikołajczyk

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z dr Wiolettą Zielecką-Mikołajczyk, promujące jej publikację "Gdzie Wschód spotkał się z Zachodem. Dzieje i organizacja unickiej diecezji przemysko-samborskiej w latach 1596-1772". Książka ta otrzymała Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za rok 2021 w kategorii „Nagroda Krajowa”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dnia 1 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich osobom, którym nadano stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinach historia i archeologia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Czy jest żydowska natura? Edukacja ogrodnicza w szkołach żydowskich w międzywojennej Polsce

Obraz życia żydowskiego w Polsce nie może być bardziej odległy od natury, rolnictwa i ogrodnictwa. Ten mocno zakorzeniony obraz zawdzięczamy kilku czynnikom: powszechnemu zatrudnieniu Żydów w handlu i finansach; ograniczeniom w posiadaniu ziemi i gospodarstw rolniczych w Rosji carskiej; i procesom urbanizacyjnym wśród Żydów Europy Wschodniej. Co więcej, taki obraz sprzyjał pragnieniu syjonistów, aby „nowy świat” odróżniać od „starego świata” poprzez popularyzację podejścia Halutzim i Geulat HaAretz. Jednak bliższe spojrzenie na źródła ukazuje jak bardzo polscy Żydzi cenili przyrodę, co widać choćby w rosnącej liczbie Żydów, którzy uprawiali wędrówki po lasach i górach, jeździli na nartach lub korzystali z uroków słońca nad morzem lub w ośrodkach wypoczynkowych.

Jako element rosnącej „świadomości ekologicznej”, żydowskie szkoły w Polsce uwzględniały w swoim programie lekcje ogrodnictwa, które nie tylko stanowiły ważną część codziennej aktywności uczniów i nauczycieli, ale wokół których koncentrowało się również życie lokalnych żydowskich społeczności skupionych wokół tych szkół. Lekcje ogrodnictwa były częścią przedmiotów ścisłych takich jak biologia i rolnictwo, botanika i budowa roślin, pory roku itd. Wszystkiego tego nauczano nie tylko w klasach, ale także poprzez praktyczne doświadczenie w szkolnych ogródkach i podczas wycieczek bliższych i dalszych. W toku wykładu pragnę przybliżyć edukację ogrodniczą w szkołach żydowskich w międzywojennej Polsce. Dzięki temu chciałabym ukazać centralną rolę, jako przyroda odgrywała w życiu codziennym tak w mieście jak i na wsi, a także przedstawić sposób, w jaki związki z naturą wpływały zarówno na życie indywidulne jak i społeczne Żydów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Jak dziecko w sklepie z cukierkami: Reklamy słodyczy w prasie żydowskiej w międzywojennej Polsce

W moim wykładzie postaram się przedstawić znaczenie słodyczy takich jak czekolada, gumy do żucia, chałwa, konfitury, likiery i wypieki dla polskich Żydów w latach 20. i 30. W tym celu posłużę się analizą reklam prasowych wielu różnych słodyczy, jak również odniesieniom do nich w ego-dokumentach. W ten sposób chciałabym nie tylko rzucić nowe światło na kwestie związane z cechami kulinarnymi polskich Żydów, ale także wskazać na pewne wzorce konsumpcyjne, koszerność i inne debaty religijne, różnice pokoleniowe, kwestie płciowe, koncepcję orientalności oraz na stosunek do syjonizmu i Ziemi Izraela.

Do tych aspektów społecznych i politycznych chciałabym dodać wymiar emocjonalny. Słabość do słodyczy jest dobrze ukazana w literaturze oraz w wielu ego-dokumentach nawiązujących do okresu międzywojennego. I dzieci i dorosłych „ciągnęło” do szeroko rozumianego „słodkiego”, a cukierki i desery były przez nich traktowane jako sposoby na relaks i poprawienie nastroju. Co więcej, słodycze – a w szczególności czekolada – są nierozłącznie związane z konceptem „miłości romantycznej” w świecie zachodnim. Podczas wykładu będę również poszukiwać podobieństw i różnic w obrazie słodyczy w reklamach prasowych oraz w ego-dokumentach.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Samorząd Studencki wraz z Samorządem Doktorantów UMK ma zaszczyt zaprosić całą społeczność akademicką na wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Gala Copernicana, czyli Uniwersytecka Gala Charytatywna. Jest to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie inicjatyw i liderów, na których warto zwrócić uwagę. W czasie trwania Gali odbędzie się wręczenie statuetek w ośmiu kategoriach, w których osoby, a także instytucje zostały zgłoszone przez całe środowisko akademickie. Ta wyjątkowa uroczystość posiada również akcent charytatywny.  W tym roku cały dochód z licytacji towarzyszących Gali, zostanie przekazany na fundację „Kot”. Z racji na aktualną sytuację na świecie, prowadzona jest zbiórka  funduszy na rzecz uchodźców z Ukrainy w ramach akcji #napomocUkrainie przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Tym samym wejście na Gale w Auli UMK – będzie możliwe po wpłacie cegiełki na wyżej wymieniony cel.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pikselowy kampus, nasz wydział i pikselowi MY!

29 marca zapraszamy do wirtualnego miasteczka uniwersyteckiego na targi edukacyjne w zaskakującej odsłonie! Spotykamy się na platformie Gather.Town.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie dla studentów archeologii

Serdecznie zapraszamy studentów archeologii na spotkanie z Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich WNH dr hab. Marleną Jabłońską, prof. UMK. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Archeologii UMK (sala nr I im. R. Jakimowicza):

– 21 marca 2022 roku o godz. 11.30, dla studentów studiów I i II stopnia.

Obecność nie jest obowiązkowa ale mile widziana. Podczas spotkania porozmawiamy o potrzebach i oczekiwaniach Studentów, jakości i organizacji studiów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK zapraszają do udziału w I Toruńskim Sympozjum Naukowym „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria”, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2022 roku w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pomoc dla Ukrainy

Szanowni Państwo,

informujemy o działaniach, które władze Uniwersytetu podjęły w związku z wojną w Ukrainie.

Podjęliśmy następujące decyzje dotyczące pomocy materialnej dla naszych ukraińskich studentek, studentów, doktorantek i doktorantów:

 1. zwolnienie z opłaty za studia w semestrze letnim
 2. zwolnienie z opłaty za akademik
 3. zapomogi w związku z sytuacją losową.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków znajdują się na stronie: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ukraina/

Za koordynowanie pomocy materialnej odpowiadają Działy Rekrutacji i Spraw Studenckich, kontakt w części toruńskiej: dzstud@umk.pl, tel.  +48 56 611 22 30 i +48 56 611 20 73, w części bydgoskiej: dydaktyka@cm.umk.pl, tel. +48 52 585 33 88.

Uczelnia będzie pomagać w poszukiwaniu zakwaterowania naszych ukraińskich studentów, doktorantów i pracowników.

Dążymy do uruchomienia środków na projekty badawcze dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów oraz wypracowania specjalnej ścieżki przyjmowania na studia uchodźców z Ukrainy. Planujemy także utworzenie stacjonarnego punktu kontaktowego dla osób z Ukrainy zgłaszających się na nasz Uniwersytet.   

Bezpłatnej pomocy psychiatrycznej dla ukraińskich studentów, doktorantów i pracowników UMK udziela Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska"; tel. +48 500 305 485, centrum@araszkiewicz.com.pl. Pomoc jest udzielana w trybie pilnym (poza przyjętymi terminami świadczeń). Bezpłatnej pomocy psychologicznej, także w trybie pilnym, udzielają terapeuci z Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju; tel. +48 56 611 49 83, osrodek_wsparcia@umk.pl.      

Uruchamiamy adres mailowy ukraina@umk.pl, na który można kierować zgłoszenia o sytuacjach wymagających wsparcia lub interwencji, pytania dotyczące pomocy, a także propozycje działań (w językach ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim).

Na stronie UMK będą umieszczane aktualne informacje dotyczące możliwości uzyskania i udzielenia pomocy oraz kolejnych działań Uniwersytetu (informacje będą dostępne w językach ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim).

Sprawy związane z obecną sytuacją w Ukrainie monitoruje i koordynuje zespół kryzysowy, którym kieruje prorektor prof. dr hab. Wojciech Wysota.

Informujemy ponadto, że wszystkie osoby z Ukrainy szukające pomocy mogą także kontaktować się z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim poprzez polsko- i ukraińskojęzyczną infolinię pod numerami + 48 52 3497804 i + 48 52 3497461.

 

Wierzymy, że trwająca w Ukrainie tragedia wkrótce się zakończy.

Jesteśmy z Wami!

Władze rektorskie i kanclerskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) to polska niezależna instytucja, która broni praw człowieka i obywatela.

 • Każdy kto uważa, że jego prawa zostały naruszone - polski obywatel lub cudzoziemiec - może się zwrócić do Rzecznika.
 • Można napisać na adres: biurorzecznika@brpo.gov.pl po polsku, po ukraińsku, po angielsku lub w innym języku.
 • Jeśli nie wiedzą Państwo, czy w sprawie, z którą chcecie się zwrócić, Rzecznik może pomóc zadzwońcie na infolinię 800 676 676.

Rozmowy są bezpłatne ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych na terenie Polski.

Więcej o tym, co może zrobić dla Ciebie RPO

W obronie praw obywateli Ukrainy – oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenie Rektora - funkcjonowanie Uniwersytetu

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania UMK w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

UMK solidarnie z Ukrainą

Z niedowierzaniem i wielkim niepokojem przyjęliśmy informację o zaatakowaniu przez wojska rosyjskie Ukrainy. Każda wojna stanowi czarną kartę w historii ludzkości i zaprzecza uniwersalnym wartościom właściwym środowisku akademickiemu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Święto Uniwersytetu 2022

Nadanie profesorowi Martinowi Kramerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uświetniło obchody Święta Uniwersytetu, które uczelnia celebruje 19 lutego, w dniu urodzin swojego patrona. Tegoroczne uroczystości odbyły się w formule hybrydowej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W obronie manuskryptu

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podpisał deklarację poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej "Kodeksu Korwina". Teraz swój podpis w obronie rękopisu może złożyć każdy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Asystent Studenta z ASD

Na naszej uczelni ruszył projekt "Asystent Studenta z ASD". Jego celem jest zwiększenie dostępności UMK dla studentów ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Organizatorzy oferują wsparcie w formie poradnictwa oraz usług asystenckich dla studentów z ASD. Zakres i częstotliwość wsparcia ustalana jest indywidualnie i może dotyczyć różnych obszarów związanych ze studiowaniem: np. załatwianie spraw w dziekanacie, poruszanie się po mieście, relacje z wykładowcami,  planowanie nauki oraz czasu wolnego i inne...

Żeby skorzystać ze wsparcia nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności ani diagnoza w kierunku spektrum zaburzeń autystycznych. Każda studentka i każdy student którzy podejrzewają u siebie ASD mogą wziąć udział w projekcie i otrzymać wsparcie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2021/2022

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2021/2022 w USOS rozpocznie się 17 lutego 2022 roku o godzinie:

8.00 - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
8.30 - historia
9.00 - studia skandynawsko-bałtyckie
9.30 - wojskoznawstwo
10.00 - wykłady ogólnowydziałowe

Rejestracja zakończy się 28 lutego 2022 roku o 23.59.

Dla studentów archeologii I tura rejestracji w systemie USOS  na zajęcia z letniego semestru roku akademickiego 2021/2022 – rozpoczęła  się  10.02.22 (od godz. 8.00) i potrwa do  28.02.22 (do godz. 17.00).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stanowisko w sprawie Kodeksu Macieja Korwina

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 2022/23

Do 14 marca 2022 r., trwa na Wydziale Nauk Historycznych rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku 2022/23 (na semestr zimowy, semestr letni lub cały rok akademicki).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szansa na "Debiut"

Rusza kolejna edycja konkursu "Debiuty" realizowanego w ramach programu Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.

Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.

Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na  realizację projektu zgłoszonego do konkursu, a także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów wewnętrznych.

Nabór wniosków w konkursie zaplanowano od 14 lutego do 13 marca 2022 r.

W czasie trwania naboru chętni do udziału w konkursie mogą wziąć udział w konsultacjach. W każdy czwartek, począwszy od 17 lutego, w godzinach 10:00-11:00 dyżur będzie pełnić ekspert konkursu oraz panie z Sekretariatu IDUB i Działu Nauki. Dyżur odbywać się będzie poprzez aplikację Teams (link do spotkania udostępniony zostanie na stronie programu).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja do V edycji Legii Akademickiej zakończona

Na UMK zakończyliśmy rekrutację do V edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Zajęcia teoretyczne rozpoczną się prawdopodobnie na początku marca 2022 r. W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odbędą się w trybie zdalnym lub hybrydowym. Jeżeli zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym, to zostaną one skumulowane i odbędą się w systemie weekendowym (soboty i niedziele). Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzyma dostęp do platformy e-learningowej przygotowanej przez MON. Zakładamy, że teoretyczna część modułu podstawowego odbędzie się w marcu i kwietniu, natomiast modułu podoficerskiego w kwietniu i maju. Zajęcia teoretyczne powinny zakończyć się do połowy maja 2022 r.
Zajęcia rozpoczną się od spotkania organizacyjnego (w trybie zdalnym). O jego terminie uczestnicy programu zostaną poinformowani osobnym komunikatem pod koniec lutego 2022 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia i sesja w trybie zdalnym

Zarządzenie nr 11 Rektora UMK z 25 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs: Inicjatywa Doskonałości – Debiuty

14 lutego 2022 rusza nabór wniosków w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Debiuty. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.
Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania jednego projektu przyznana w ramach konkursu nie może być wyższa niż 50.000 zł. Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na realizację projektu zgłoszonego do konkursu, a także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów wewnętrznych.

Wnioski należy składać elektronicznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, w terminie od 14 lutego do 13 marca 2022r. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres debiuty@umk.pl.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy czwartek, począwszy od 17 lutego, w godzinach 10.00-11.00 dyżur będzie pełnić Pani mgr Natalia Proń-Nowak (ekspert konkursu) oraz Panie z Sekretariatu IDUB i Działu Nauki. Dyżur odbywać się będzie poprzez aplikację Teams. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja: Stosunki polsko-syberyjskie i Syberia w literaturze i historii

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Stosunki polsko-syberyjskie i Syberia w literaturze i historii", która odbędzie się w trybie hybrydowym w dniach 23-24 maja 2022 r. Konferencja adresowana jest do wszystkich osób interesujących się dziejami Polaków na Syberii. 

Celem konferencji jest przeanalizowanie najistotniejszych zagadnień z polsko-syberyjskich stosunków na przestrzeni wieków. Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat szerokiego spektrum zagadnień dotyczącego dziejów Polaków na Syberii. Zaplanowane są także zajęcia uczące pracy ze źródłami.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Medale 100-lecia Torunia w Wolnej Polsce dla wykładowców IHiA UMK

W przeddzień 102. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski trzej wykładowcy z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, otrzymali z rąk prezydenta Torunia Michała Zaleskiego i przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego medale 100-lecia Torunia w Wolnej Polsce. W ten sposób uhonorowano ich zaangażowanie w prace komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu setnej rocznicy powrotu Torunia do Polski. Wyróżnieni w ten sposób zostali: prof. Jarosław Kłaczkow, prof. Krzysztof Mikulski i dr Michał Targowski.

Fotorelacja z "Wieczoru polskiego" (16.01.2022 r.) na stronie torun.pl.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs - Polskie Serce Pękło. Katyń 1940

Konkurs "Polskie Serce Pękło. Katyń 1940" organizuje Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, a członkiem komitetu honorowego jest Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Zadanie konkursowe dla studentów (osoby w wieku do 26 lat) polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji pt. „Katyń-Pamiętamy”. Zgłoszenia można przesyłać do 11 marca 2022 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrodzone publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału. Wśród wyróżnionych znalazł się dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK z Instytutu Archeologii za publikację pt. "Beyond beauty: Byzantine steatite icon from Chełm: archaeology, petrography and traceology" za 200 punktów, zamieszczoną w "Praehistorische Zeitschrift" oraz dr Magdalena Krajcarz z Instytutu Archeologii za publikację pt. "Bramka Rockshelter: an Early Mesolithic cave site in Polish Jura" za 100 punktów, zamieszczoną w "Quaternary International" i za publikację "Small vertebrate and mollusc community response to the latest Pleistocene-Holocene environment and climate changes in the Kraków-Częstochowa Upland (Poland, Central Europe)" za 100 punktów, zamieszczoną w "Quaternary International".

Serdecznie Gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych

24 stycznia 2022 r. o godzinie 8:00 w systemie USOS zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć oferowanych przez Uniwersytet, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.
Informacja zwrotna ze strony studentów i uczestników studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.
Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS lub w aplikacji Mobilny USOS UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Polska Misja Historyczna rozpoczyna nowy cykl spotkań

Polska Misja Historyczna rozpoczyna nowy cykl spotkań (online, w języku polskim) z polskimi naukowcami, którzy prowadzili w ostatnim czasie badania naukowe w Würzburgu. W imieniu Organizatorów zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się on-line na platformie Zoom.

W czwartek 27 stycznia 2022 roku o godzinie 19:00 czworo naukowców opowie o realizowanych podczas pobytu badawczego w Würzburgu projektach:

- dr hab. Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski): Książę biskup Würzburga Johann Philipp von Schönborn w polityce Francji i Anglii w XVII wieku;
- mgr Alicja Grabowska-Lysenko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kult relikwii w kościele św. Jana w Toruniu w XVII wieku: uwagi o nowo odkrytym zbiorze relikwii;
- dr Przemysław Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Prawo sztuki, zasada artysty, imperatyw naukowca. Prawo ramy i jego szeroka recepcja w polskiej literaturze naukowej z zakresu historii sztuki;
- dr Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski): Podróże edukacyjne elit dawnej Rzeczypospolitej do Bawarii od XVI do XVIII wieku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs "Perły nauki"

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza nabór w wniosków w pierwszym konkursie w ramach nowego programu „Perły nauki”, którego celem jest wsparcie kariery naukowej wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących zaawansowane badania naukowe. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w roku jego ogłoszenia ukończyły studia pierwszego stopnia lub trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty rok jednolitych studiów magisterskich i kontynuują naukę. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym poradnik dla wnioskodawców, znajdują się na stronie MEiN.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju

Zapraszamy na dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu powołanych do zespołu koordynującego realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia na Wydziale Nauk Historycznych UMK w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 r.

Dziekan WNH prof. dr hab. Stanisław Roszak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć na kierunkach: archeologia,  archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, studia skandynawsko-bałtyckie i wojskoznawstwo ze stacjonarnej na zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie lektoraty języków obcych prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych będą odbywać się w formie zdalnej zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywać się stacjonarnie z możliwością ich zaliczenia w formie zdalnej. Prowadzący te zajęcia przedstawi uczestnikom warunki ich zdalnego zaliczenia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Organizacja kształcenia w styczniu

W związku z wprowadzoną dzisiaj zmianą Zarządzenia Nr 3 Rektora UMK w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na wniosek Wydziałwej Rady Samorządu Studenckiego Dziekan WNH prof. dr hab. Stanisław Roszak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć ze stacjonarnej na zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 r.
 
Zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 4 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu konsultacje (dyżury) pracowników odbywają się na terenie Uniwersytetu.
 
dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Miesiąc zdalnej nauki

Od 11 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu co do zasady będą odbywały się zdalnie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Historyczni debiutanci

Dwoje absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało docenionych za swoje prace magisterskie i doktorskie w XIV edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej .

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Harmonogram konkursów NCN

Na stronie Narodowego Centrum Nauki zaprezentowano planowany harmonogram przeprowadzania konkursów w 2022 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Na tropie śladów przeszłości

Efektem końcowym studenckiego projektu zachwycają się tysiące torunian. – Unaoczniliśmy historyczność miejsc, które często odwiedzamy bez refleksji na temat ich bogatej przeszłości – mówi dr Marcin Smoczyński z Wydziału Nauk Historycznych, który powierzył swoim studentom nietypowe fotograficzne zadanie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka, III edycja (2021). Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia drugiego stopnia kierunków humanistycznych i społecznych oraz promotorów ich prac. Przedmiotem konkursu są oryginalne prace magisterskie z zakresu antropologii historii, napisane w języku polskim. W III edycji brane są pod uwagę prace obronione w roku 2019, 2020 i 2021. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31 marca 2022 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Projekt z dofinansowaniem Ministra

Nowe badania i odkrycia w Biskupinie i jeziorach Pałuk

W latach 2020-2021 Centrum Archeologii Podwodnej, UMK realizowało projekt zatytułowany Określenie zasięgu i inwentaryzacja nierozpoznanych części osad obronnych łużyckich pól popielnicowych na terenie Pałuk.

Projekt ten dofinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W projekcie wykorzystanych zostało szereg nieinwazyjnych metod badawczych oraz archeologiczne prospekcje podwodne.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

             

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

II Spotkania polsko-białoruskie za nami

W środę 24 listopada 2021 roku w sali Rady Wydziału Nauk Historycznych odbyło się seminarium naukowe pt. O Orle Białym i Pogoni oraz rozbiorach Rzeczpospolitej zorganizowane przez Katedrę Historii Wojskowej i Katedrę Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W programie znalazły się trzy wystąpienia. Dr Vadzim Anipiarkou  (Studium Europy Wschodniej UW) mówił na temat  konfederacji targowickiej na Litwie i Białorusi i mechanizmów stosowanych przez Rosję, aby zachęcić społeczeństwo do poparcia idei rozbiorów Rzeczpospolitej. Dr Alaksiej Shalanda (Studium Europy Wschodniej UW) przedstawił genezę i ewolucję herbu Pogoń jako symbolu państwowego i narodowego Białorusinów, zaś prof. Marcin Hlebionek (IHiA UMK) opowiedział o historii i współczesności godła Polski. Wszystkie wystąpienia, nawiązujące także do obecnej sytuacji politycznej, spotkały się z dobrym odbiorem słuchaczy, licznymi pytaniami z ich strony oraz ożywioną dyskusją. W seminarium, przeprowadzonym stacjonarnie oraz transmitowanym zdalnie, wzięło udział ponad osiemdziesiąt osób (pracowników naukowych, studentów i uczniów gimnazjalnych). Wystąpienia naukowe odbyły się w ramach projektu: "Spotkania polsko-białoruskie", który od 2019 roku prowadzony jest przez Katedrę Historii Wojskowej. Kolejna, trzecia edycja tego wydarzenia, planowana jest na semestr letni 2021/22.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Strategiczne powołania

JM rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala powołał zespół merytoryczny Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych, nowej jednostki UMK, której rolą jest doradzanie władzom w kluczowych kwestiach dotyczących przyszłości Uniwersytetu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rusza V edycja Legii Akademickiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie. W związku z tym od 22 listopada 2021 r., na stronie USOS zostaną uruchomione zapisy na szkolenie teoretyczne w programie Legii Akademickiej. Zapisy potrwają do 20 grudnia 2021 r. Równocześnie konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku załącznik (Wniosek można złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1, pokój C 0.23 – w godzinach pracy Dziekanatu), lub przesłać w formie skanu do pani mgr Małgorzaty Lewandowskiej (gosialm@umk.pl, Dziekanat WNH UMK). Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia 2021 r. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o przyjęciu do programu decydować będzie data złożenia (przesłania) wniosku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

NAUKA ZDALNA - BIEŻĄCE INFORMACJE

Zajęcia dla studentów wszystkich kierunków i lat będą odbywały się w formie zdalnej od 11.12.2021 r. do 09.01.2022 r. włącznie.

Sposób przeprowadzenia zajęć, co do trybu (synchroniczne, asynchroniczne) oraz narzędzia (MS Teams, Big Blue Button, Moodle), określi prowadzący dane zajęcia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List w sprawie szczepień

List prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej i prorektora ds. kształcenia prof. dr. hab. Przemysława Nehringa w sprawie szczepień przeciwko Covid-19.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Docenieni za publikacje

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Naukowa przystań w Grecji

Przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wzięli udział w otwarciu Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (PIAA), który stanowi swoistą "ambasadę" nauki i kultury polskiej w Grecji.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Roman Czaja z grantem NCN

W rozstrzygniętym właśnie konkursie Narodowego Centrum Nauki BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce prof. dr hab. Roman Czaja we współpracy z Prof. Dr. Wernerem Freitagiem uzyskał finansowanie projektu: Historyczne mapy pomiarowe i badania porównawcze nad funkcjonalnością i morfologią przestrzeni miejskiej. Standaryzacja - opracowanie cyfrowe - badania.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badaczy skupionych wokół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Westfälische-Wilhelms-Universität, Institut für vergleichende Städtegeschichte (The Institute for the Comparative Urban History). Wartość projektu to 1 394 460 zł.

Panom Profesorom serdecznie gratulujemy, wszystkich pracowników zachęcamy do aplikowania w otwartych konkursach NCN.http://www.ncn.gov.pl/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Erasmus+ rekrutacja

Sentymentalne Wilno? Tętniący życiem Berlin? Tajemniczy Tallin? Urokliwa Barcelona? A może niesamowite Oslo?

21 października rozpoczyna się rekrutacja wydziałowa na wyjazdy na semestr letni 2021/22 w ramach programu Erasmus+. Rekrutacja potrwa do 4 listopada. (Uwaga! Dla wyjazdów do Norwegii rekrutacja kończy się już 27 października!)

Na studia wyjechać może każda zainteresowana osoba, która w momencie wyjazdu ukończyła przynajmniej I rok studiów I stopnia i spełnia wymogi rekrutacji.

Lista partnerów Wydziału, a więc możliwych kierunków wyjazdów

Wśród naszych partnerów znajdują się m.in. uniwersytety w Czechach, Niemczech, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Estonii, Litwie, Norwegii, Hiszpanii…

Zasady rekrutacji wydziałowej

Ogólne zasady rekrutacji oraz inne ważne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać od wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ dr Magdaleny Wiśniewskiej-Drewniak: magwis@umk.pl (Instytut Historii i Archiwistyki), dra Kamila Adamczaka: adamczak@umk.pl (Instytut Archeologii) oraz od mgr Małgorzaty Lewandowskiej: gosialm@umk.pl z Dziekanatu WNH UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

IX Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe

W dniach 20-23 października br., odbędzie się konferencja "IX Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe". Nasz Wydział reprezentują dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK i dr inż. Robert Rybak.

Celem konferencji jest integracja i wzmocnienie szeroko zakrojonej współpracy środowiska naukowego i biznesowego na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin; omówienie programów badawczych; poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów współczesnej nauki; wymiana informacji, doświadczeń i wyników badań; nawiązywanie kontaktów między naukowcami z różnych dziedzin naukowych i publikowanie wyników badań naukowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Trwa nabór wniosków w ramach 2. edycji konkursu Grants4NCUStudents 2021

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

14 października 2021 r.,  rozpocznie się na Wydziale Nauk Historycznych UMK zjazd Dziekanów Wydziałów Historycznych, Dyrektorów Instytutów Historii oraz Przewodniczących Rad Dyscypliny Historia. W Collegium Humanisticum UMK gościć będzie ponad 50 uczestników zjazdu z całego kraju. Organizatorami są Wydział Nauk Historycznych UMK oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Drugi tom serii „Geschichte im mitteleuropäischen Kontext” został właśnie opublikowany w otwartym dostępie!

Ze strony wydawnictwa Vandenhoeck&Ruprecht można już pobrać drugi tom serii poświęconej historii w kontekście środkowoeuropejskim, wydawanej przez Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polską Misję Historyczną w Würzburgu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii przyznała:

 • pierwszą nagrodę Szymonowi Grygielowi za pracę "Codzienność służby domowej na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym: przypadek ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i okolic", napisaną pod opieką dr hab. Tadeusza Czekalskiego, prof. UJ.
 • drugą nagrodę Janowi Błońskiemu za pracę "Tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej podczas powstania Chmielnickiego", napisaną pod opieką dr hab. Marka A. Janickiego.
 • trzecią nagrodę Karolinie Domańskiej za pracę "Popularność amerykańskiej koszykówki jako fenomen kulturowy okresu transformacji w Polsce lat 90. XX w. (na przykładzie województw południowo-zachodnich)", napisaną pod opieką dr hab. Marty Kurkowskiej-Budzan, prof. UJ.

Organizatorami konkursu są: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Honorowy patronat nagrody: Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej uhonorowana

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej UMK została uhonorowana medalem dla osób i instytucji, które przyczyniły się do upamiętnienia rocznicy powrotu Pomorza do Wolnej Polski w 1920 roku. Pamiątkowy medal z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego odebrał kierownik Katedry prof. Jarosław Kłaczkow.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Mirosław Golon z Medalem Za Długoletnią Służbę

Wyjątkowo nie 19 lutego, w dniu Święta Uczelni, a 29 września odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom naszej Uczelni odznaczeń i medali państwowych i uniwersyteckich, przyznanych w 2020 roku. Wśród uhonorowanych w ten sposób znalazł się Profesor Mirosław Golon z Katedry Historii XIX-XX Wieku i Historii Najnowszej UMK. Profesor odebrał z rąk Rektora UMK, Profesora Andrzeja Sokali, Medal Złoty Za Długoletnią Służbę.

więcej informacji

Archiwum