Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Rekomendacje Dziekana WNH w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

obrazek:

Rekomendacje Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w związku z zarządzeniem nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności UMK.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale Nauk Historycznych UMK do końca semestru letniego są prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem zajęć kontaktowych, których realizacja z uwagi na specyfikę przedmiotu nie jest możliwa, a które zostały ujęte w zatwierdzonym harmonogramie zajęć stacjonarnych (dot. IA).

2. Zajęcia kontaktowe odbywają się WYŁĄCZNIE na terenie Uniwersytetu przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

3. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i jest zobowiązany do regularnego monitorowania oraz dokumentowania przebiegu procesu uczenia się uczestników zajęć. W przypadku studentów nieaktywnych, którzy nie uczestniczą w zajęciach, proszę o weryfikację przyczyn braku aktywności a w przypadkach szczególnych o kontakt z Prodziekan ds. studenckich.

4. Istnieje możliwość zmiany formy i podstawy zaliczenia zajęć, która jednak wymaga akceptacji Dziekana i umieszczenia zmiany w sylabusie zajęć.

5. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się zgodnie z informacjami podanymi w sylabusie przedmiotu w sposób, (ZARZĄDZENIE Nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r):

  • zdalny – asynchroniczny polegający na przekazywaniu studentom do wykonania przez prowadzącego zadań, w tym m.in. opracowań, esejów;
  • zdalny ustny realizowany przy pomocy synchronicznej wideokonferencji, szczegóły § 6;
  • zdalny pisemny z wykorzystaniem technologii informatycznych, szczegóły § 7;
  • tradycyjny, o ile ze względu na ograniczenia techniczne studenta lub specyfikę przedmiotu nie mogą one odbyć się w sposób zdalny, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, szczegóły § 8;

REKOMENDUJĘ ZDALNĄ FORMĘ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi:

  • platformy e-learningowej Moodle,
  • systemu wideokonferencji BigBlueButton,
  • Microsoft Teams

Pomoc techniczną można uzyskać u p. mgra Krystiana Chyrkowskiego (pracownicy IHiA), u Pana dra Łukasza Czyżewskiego (pracownicy IA) oraz u pracowników Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego.

6. W przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminów w formie tradycyjnej prowadzący jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Prodziekan ds. studenckich minimum 14 dni przed planowanym egzaminem, podając jego termin, godzinę i liczbę studentów przystępujących do egzaminu a także skontaktować się z p. Krystianem Chyrkowskim w celu rezerwacji sali, która będzie spełniała wymogi reżimu sanitarnego.
DYŻURY I KONSULTACJE
7. REKOMENDUJĘ KONTYNUOWANIE PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI I PROWADZENIE DYŻURÓW W FORMIE ZDALNEJ. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przeprowadzenie konsultacji na terenie Wydziału Nauk Historycznych pod warunkiem wcześniejszego umówienia spotkania i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
8. Na WNH obrony prac dyplomowych odbywać się mogą w formie zdalnej i formie tradycyjnej. REKOMENDUJĘ PRZEPROWADZENIE OBRON PRAC DYPLOMOWYCH W FORMIE ZDALNEJ. Proponuję dwie możliwości:

  1. egzamin realizowany przy pomocy synchronicznej wideokonferencji studenta, który podchodzi do egzaminu z miejsca aktualnego pobytu, posiadając dostęp do odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz komisji, której członkowie łączą się z osobnych pokoi w Collegium Humanisticum lub Instytucie Archeologii;
  2. egzamin realizowany przy pomocy synchronicznej wideokonferencji studenta, który podchodzi do egzaminu w CH lub IA z wyznaczonego pomieszczenia korzystając ze sprzętu i oprogramowania WNH oraz komisji, której członkowie łączą się z osobnych pokoi w CH lub IA.

Wsparcie techniczne: mgr Krystian Chyrkowski (IHiA) oraz Pan dr Łukasz Czyżewski (IA).
Szczegółowa procedura egzaminu została przedstawiona w ZARZĄDZENIU Nr 94 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 maja 2020 r.

9. W przypadku obron prac dyplomowych w formie tradycyjnej, obowiązuje reżim sanitarny a promotor poza przyjętą procedurą dyplomowania zobowiązany jest minimum 14 dni przed planowaną obroną poinformować Prodziekan ds. studenckich o jej terminie, godzinie i liczbie studentów przystępujących do obrony a także skontaktować się z p. Krystianem Chyrkowskim lub p. Łukaszem Czyżewskim w celu rezerwacji sali, która będzie spełniała wymogi reżimu sanitarnego.
RAPORT Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE ZDALNEJ
10. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych prowadzący jest zobowiązany przedstawić Dziekanowi pisemny raport z ich realizacji. Jego wzór zostanie przygotowany i przesłany do pracowników w późniejszym terminie.

WYJAZDY PRACOWNIKÓW
11. Do 30 września 2020 r. zostają wstrzymane wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjazdy zagranicznych gości Uniwersytetu. Dopuszcza się jednak, za zgodą dziekana, krajowe wyjazdy służbowe nauczycieli akademickich i doktorantów oraz przyjazdy krajowych gości Uniwersytetu ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM BADAŃ NAUKOWYCH A NIE Z PROWADZENIEM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.


PODSTAWA PRAWNA:
1. ZARZĄDZENIE Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. ZARZĄDZENIE Nr 94 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. ZARZĄDZENIE Nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń

Prof. dr hab. Stanisław Roszak
Dziekan Wydziału NaukHistorycznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

pozostałe wiadomości