Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

W gronie nowo nominowanych profesorów

Zdjęcie ilustracyjne

Czterech kolejnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie! W gronie nowo nominowanych profesorów z UMK znalazł się prof. dr hab. Krzysztof Kopiński pracownik naszego Wydziału.

Więcej informacji

Prof. dr hab. Krzysztof Kopiński - urodził się w 1974 r. w Chełmży, gdzie cały czas mieszka. W 1993 r. ukończył tutejsze LO im. Komisji Edukacji Narodowej. W 1998 r. obronił pracę magisterską na kierunku historia (specjalność ogólnohistoryczna) na Wydziale Nauk Historycznych UMK, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Antoniego Czacharowskiego. W latach 1998-2007 pracował w Archiwum Państwowym w Toruniu, gdzie od 2000 r. prowadził powstałą wówczas Pracownię Informacji i Ewidencji Archiwalnej. Od 1999 r. uczestniczył w pracach zespołu naukowego Informatyka i Archiwa, który funkcjonował przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W 2007 r. został przewodniczącym w/w zespołu oraz członkiem innego zespołu NDAP: do spraw budowy systemu zintegrowanego dla archiwów państwowych. W 2000 r. ukończył Podyplomowe Studium Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych UMK, a w 2001 r. - Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów organizowane na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W 2004 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Romana Czai. W 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Był kierownikiem i głównym wykonawcą projektów krajowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, dotyczących edycji średniowiecznych i wczesnonowożytnych źródeł historycznych (Toruń, Gdańsk, Prusy Królewskie), w tym także ich elektronicznego udostępnienia. Od 2005 r. wielokrotnie wyjeżdżał na stypendia badawcze do Niemiec (Max-Planck-Institut für Geschichte w Getyndze oraz stypendia Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i Bawarskiej Kancelarii Państwowej realizowane na Uniwersytecie w Würzburgu). Od 2007 r. jest pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, gdzie od 2015 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora. Prof. Krzysztof Kopiński od 2013 r. współorganizuje konferencje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do spraw Edycji Źródeł (we współpracy z Uniwersytetem w Würzburgu). Ponadto prowadzi również aktywną działalność organizacyjną: od 2008 r. jest członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Torunia, gdzie jest przewodniczącym Komisji Historycznej i przewodniczącym jury konkursu na najlepsze prace o tematyce toruńskiej. Od 2018 r. jest także sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego w Toruniu, które reprezentuje też w Radzie Programowej Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W 2016 r. JM Rektor UMK powołał go w skład Rady Archiwum UMK, a od 2020 r. jest też członkiem Beiratu Polskiej Misji Historycznej przy Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

pozostałe wiadomości