Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Konkursy IDUB

Zdjęcie ilustracyjne

Aktualne konkursy i dyżury koordynatorek

Sekretariat IDUB przypomina o trwających konkursach organizowanych w ramach programu IDUB oraz dyżurach koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju.

 

  • Inicjatywa Doskonałości – Ekspert - nabór wniosków o udzielenie wsparcia eksperta

Celem programu Inicjatywa Doskonałości – Ekspert (ID - Ekspert) jest stworzenie systemu wsparcia merytorycznego ze strony bardziej doświadczonych badaczy dla nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowujących wnioski o granty naukowe z funduszy zewnętrznych oraz mentoringu na początkowym etapie realizacji grantu.

Nabór badaczy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia ekspertów jest realizowany w trybie ciągłym, przy czym zgłoszenie w konkursie musi wpłynąć nie później niż 4 miesiące oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przez terminem składania wniosku w konkursie o grant  z funduszy zewnętrznych.

Zgłoszenia do konkursu na otrzymanie pomocy merytorycznej od ekspertów należy składać elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego. Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Uniwersytetu.

Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

 

  • 4 kwietnia ruszył nabór do konkursu Grants4NCUStudents

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Nabór do konkursu trwa do 02.05.2022r.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdy czwartek począwszy od 7 kwietnia w godz. 13.00-14.00 dyżur będzie pełnić pani dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK. Dyżur odbywać się będzie poprzez MS Teams Link. Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/.

 

  • Konkurs ,,Mobilności dla pracowników”
  • konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych
  • konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK
  • Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych
  • Konkurs dla profesorów wizytujących UMK

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 28.03.2022 r. do 22.04.2022 r. Formularze zgłoszeniowe oraz wszystkie regulaminy i niezbędne załączniki znajdują się również w zakładce MOBILNOŚCI.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdą środę począwszy od 30 marca w godz. 13.00-14.00 dyżur będzie pełnić dr hab. Mariusz Kozakiewicz, prof. UMK. Dyżur odbywać się będzie poprzez MS Teams Link. Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

 

  • Konkurs„Granty na granty europejskie”

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania na przygotowanie grantów badawczych.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy zamierzają wystąpić z wnioskiem o grant badawczy w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub w ramach innego prestiżowego programu.

Wnioski należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Nabór wniosków w konkursie ma charakter ciągły.

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/.

  • Zapraszamy na dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu powołanych do zespołu koordynującego realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UMK

Do zadań koordynatorek należy m.in. inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu w ramach programu IDUB, w tym działań mającymi na celu wzrost liczby nowych beneficjentów programu w ramach środków na zrównoważony rozwój (SD-Sustainable Development). Środki SD przyznawane są w drodze otwartych konkursów kierowanych do pracowników i doktorantów Uniwersytetu niebędących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości oraz zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields). Inicjatywy i konkursy adresowane do wszystkich pracowników Uniwersytetu obejmują m.in. finansowanie kosztów publikacji (konkurs „Publikacje”), staży naukowców w ośrodkach zagranicznych i wizyty badaczy w UMK (konkursy moblinościowe), wsparcie w pisaniu wniosków grantowych (konkurs „Granty na granty” czy Inicjatywa-Ekspert).

Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwój części toruńskiej Uniwersytetu - dyżury w poniedziałki w godz. 10.00-11.00, na Wydziale Prawa i Administracji (p. 232) oraz poprzez Teams.

Dr hab. Anna Bajek, prof. UMK, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu – dyżury w poniedziałki w godz. 9.00-11.00 w Zakładzie Inżynierii Tkankowej, ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy oraz poprzez Teams.

Pytania dotyczące realizacji programu IDUB w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym prowadzonych konkursów i możliwości uzyskania finansowania oraz sugestie co do nowych inicjatyw, należy kierować do wskazanych koordynatorek.

Zapraszamy do kontaktu

profil na facebooku

pozostałe wiadomości