Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Konferencja "Between East and West"

Malowidło ze średniowiecza, na którym jest Jezus, anioły i ludzie

17 i 18 czerwca w Toruniu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Between East and West – studies on the history of memory, commemoration and reception of medieval culture" organizowana przez Wydział Nauk Historycznych UMK.

Jak podkreślają inicjatorzy wydarzenia, jego termin jest nieprzypadkowy. – Pod datą 17 czerwca w lokalnym nekrologu z Lüneburga odnotowany został wpis dedykowany Bolesławowi Chrobremu w dzień jego śmierci – mówi dr Piotr Pranke z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK i podkreśla znaczenie, jakie dla ludzi średniowiecza miały pamięć i wspominanie zmarłych. – Wpisy dynastyczne definiowały wspólnotę elitarną, wierzono również, że obecne w nekrologach imiona zostaną zapisane w niebiańskiej księdze życia. W ten sposób komemoracja oraz dbałość o zbawienie duszy donatorów, ich poprzedników i związanych z nimi osób stała się jednym z najważniejszych obowiązków spoczywających na grupie fundatores. Była wyrazem przyjaźni politycznej -  formułowanej za pomocą łacińskiego terminu amicitia – oraz świadectwem troski i dbałości o dostąpienie zbawienia.

Obrady konferencyjne toczyć się będą w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Sesję rozpocznie wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków dr. Jarosława Sellina, a kolejnymi gośćmi konferencji będą muzealnicy i naukowcy z Polski i ze świata.

W związku z przygotowaniami do przypadającej na rok 2025 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego interdyscyplinarny zespół badaczy z UMK omówi obecny stan badań dotyczących znaczenia władztwa wczesnopiastowskiego.

Zaprezentowana zostanie również koncepcja muzeum przyszłości – opartego na technologii, społecznym transferze wiedzy akademickiej i całkowitej indywidualizacji zwiedzania. – Dzięki technologii oraz zrozumieniu procesów poznawczych mamy unikatową możliwość zgromadzenia najważniejszych zabytków epoki, odtworzenia tych nieistniejących oraz upowszechnienia wiedzy mediewistów w każdym z  muzeów w Polsce – niezależnie od lokalnych zasobów czy budżetu – podkreśla dr Piotr Pranke.  – Szczególnie cenne będą głosy samych mediewistów i muzealników oraz ich dociekania związane z memorią i sposobami pamiętania.

Jak mówi dr Pranke, organizatorzy mają nadzieję, że konferencja rozpoczynająca symbolicznie cały cykl aktywności naukowych oraz wydarzeń kulturalnych i wystawienniczych związanych ze zbliżającą się 1000. rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego, będzie impulsem do rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę studiów archeologicznych i historycznych oraz pozwoli na szczegółowe opracowanie, konserwację i pełne udostępnienie szeregu kolejnych zabytków. Dzięki nowoczesnym metodom analizy pozwolą one lepiej zrozumieć przeszłość oraz miejsce władztwa piastowskiego w obszarze idei Cesarstwa Chrześcijańskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Torunia. Konferencja objęta została również patronatem medialnym TVP i PAP.


Program konferencji

https://dzieje.pl/edukacja/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-between-east-and-west-od-17-czerwca

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/torun-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-between-east-and-west-od-17-czerwca,383324.html

pozostałe wiadomości