Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

W profesorskim gronie

Kolaż złożony z trzech zdjęć portretowych trojga nowo nominowanych profesorów
Prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski, ks. prof. dr hab. Wiesław Łużyński i prof. dr hab. Iwona Świątkiewicz fot. fot. Andrzej Romański/nadesłane

Troje kolejnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

Na mocy Postanowienia Prezydenta RP tytuły profesorskie otrzymali prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski z Wydziału Nauk Historycznych, ks. prof. dr hab. Wiesław Łużyński z Wydziału Teologicznego oraz prof. dr hab. Iwona Świątkiewicz z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum.

Prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski - urodził się 17 grudnia 1967 roku w Inowrocławiu. W 1991 roku skończył studia z historii (specjalność archiwalna) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował w Archiwum Państwowym w Toruniu jako młodszy archiwista i archiwista (1991–1992), a od 1992 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny i profesor uczelni. W latach 2010–2013 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wileńskiego. W roku 1997 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy "Prywatne archiwa polityczne w Polsce XVI wieku", której promotorem był prof. Bohdan Ryszewski. W roku 2008 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych ze specjalnością w zakresie archiwistyki i historii nowożytnej na podstawie rozprawy "Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych".

Pełnił funkcje opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów (1995–2002), tutora zespołu dydaktycznego archiwistyki (1998–2000), kierownika Podyplomowego Studium Archiwistyki (2001–2005), zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki (2005–2012), senatora UMK (2008–2012), prodziekana Wydziału Nauk Historycznych (2012–2019) i kierownika Zakładu Archiwistyki (2018–2019). Od roku 1991 jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, w którym przez 10 lat pełnił funkcję prezesa Oddziału Toruńskiego, a w latach 2007-2012 sekretarza generalnego SAP. Od 2007 roku do dziś jest członkiem Zarządu Głównego, a od 2023 roku przewodniczącym Sekcji Archiwów Rodzinnych. Od roku 1995 jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, w którym od 2002 roku pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Inowrocławskiego. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, gdzie pełnił również funkcję sekretarza Wydziału I. 

Jest autorem książek "Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku" (ze Stanisławem Roszakiem, 2002), "Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych" (2007), "Zachęta do archiwistyki" (2022). Jest współredaktorem dwóch serii wydawniczych ("Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem" i "Toruńskie Konfrontacje Archiwalne"), a do 2020 r. także rocznika "Archiwa - Kancelarie - Zbiory". Ponadto wraz z Arvydasem Paceviciusem i Agnieszką Rosą wydał "Dziennik podróży Butlera do Włoch i Niemiec w latach 1779-1780". Wypromował 60 licencjatów, 69 magistrów i 9 doktorów. Jego zainteresowania badawcze obejmują archiwistykę, polską kancelarię królewską, historię Polski epoki jagiellońskiej, historię Kujaw w epoce nowożytnej i klimatologię historyczną.


Ks. prof. dr hab. Wiesław Łużyński - urodził się w 1967 roku w Lubawie. Studia w zakresie filozofii i teologii odbył w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji chełmińskiej w Pelplinie (1986-1992). W roku 1992 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił pracę magisterską pt. "Idea jedności Kościoła w wielości charyzmatów na podstawie 1 Kor 12, 12-27". Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu i nauczyciel religii w Zespole Szkół Elektrycznych w Toruniu (1992-1993). Studia w zakresie socjologii odbył w latach 1993-1999 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ich zwieńczeniem była rozprawa doktorska "Państwo pomocnicze w nauczaniu społecznym Jana Pawła II". Od roku 1999 jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji toruńskiej, a od 2003 - pracownikiem Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Habilitował się w roku 2010 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W roku 2022 pełnił funkcję eksperta Komisji Ewaluacji Nauki do oceny osiągnięć w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej. Należy do zespołu redakcyjnego Studiów Pelplińskich. Jest autorem monografii "Struktury pośrednie pomiędzy jednostką a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła" (Toruń 2008) i "Publiczna rola Kościoła w nauczaniu Benedykta XVI" (Pelplin 2022). W swoich publikacjach podejmuje problematykę zasady pomocniczości, roli religii w sferze publicznej, relacji między państwem a Kościołem oraz nauczania Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.


Prof. dr hab. n. med. Iwona Świątkiewicz - studia na kierunku lekarskim w Akademii Medycznej w Gdańsku i Bydgoszczy ukończyła w 1986 r. z wyróżnieniem w gronie 1 proc. najlepszych absolwentów. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w 1997 r. (Akademia Medyczna w Bydgoszczy), a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Collegium Medicum UMK w 2014 r. W 2023 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Odbyła liczne staże kliniczne i naukowe w wiodących ośrodkach naukowych na świecie, w tym dwuletni staż w University of California San Diego w USA oraz trzymiesięczny staż w King's College of London w Wielkiej Brytanii, a także m.in. w Imperial College London, Hammersmith Hospital London, Royal Brompton Hospital London, Hopital Beaujon Paris, University Heart Centre Hamburg. Jako badaczka uczestniczy w wielu przełomowych międzynarodowych badaniach klinicznych, w tym koordynowanych przez National Institutes of Health (NIH) w USA.

Prof. Świątkiewicz jest specjalistką chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1987 r. pracuje w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK. Jest ekspertką Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2017 r. jest profesorem wizytującym w University of California San Diego w La Jolla. Jest członkiem Taub Research Group w School of Medicine University of California San Diego, Steering Committee międzynarodowej organizacji naukowej CIRCLE-DOME (Circadian Clock Disruption in Diabetes, Obesity & Metabolism) oraz towarzystw naukowych, w tym European Society of Cardiology, European Association of Cardiovascular Imaging i American Society of Echocardiography. Do jej zasług można dodać członkostwo w zespole, który jako jeden z pierwszych wprowadził do praktyki klinicznej innowacyjne przeznaczyniowe zabiegi implantacji systemu MitraClip oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka. Została również doceniona prestiżowym tytułem Fellow of European Society of Cardiology i European Cardiologist.

Prof. Iwona Świątkiewicz ma ponad 35-letnie doświadczenie kliniczne. Jest reprezentantką gdańskiej Szkoły Internistycznej i Kardiologicznej kontynuowanej w Akademii Medycznej w Bydgoszczy przez prof. Edmunda Nartowicza. W latach 2004-2018 pełniła funkcję kierownika Pracowni Echokardiografii Kliniki Kardiologii, a między 2004 a 2017 r. była koordynatorką zespołu ds. przezskórnych interwencji strukturalnych w chorobach serca i naczyń. Funkcję kierownika Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej CM UMK pełniła w latach 2014-2018. Jest jedną z pionierek wprowadzenia do standardów diagnostyki i leczenia oraz upowszechnienia w praktyce klinicznej i metodyce badań naukowych nowoczesnych technik z zakresu echokardiografii doplerowskiej, obciążeniowej, kontrastowej i trójwymiarowej. Jako kierownik koordynowała również szkolenia specjalizacyjne dla kilkunastu lekarzy internistów i kardiologów oraz staże specjalizacyjne z zakresu wad serca i echokardiografii.

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Świątkiewicz obejmują zagadnienia związane z zastosowaniem biomarkerów i wskaźników echokardiograficznych w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka w chorobach serca, zwłaszcza dysfunkcji i niewydolności serca. Ponadto zajmuje się również oceną znaczenia reakcji zapalnej w patofizjologii i rokowaniu chorób serca oraz opracowaniem nowych strategii prewencji pierwotnej i wtórnej chorób kardiometabolicznych, w tym opartych na kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i chronomedycynie. Naukowo zajmuje się także oceną skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnych interwencji strukturalnych w chorobach serca. Współpraca naukowa z University of California San Diego i Salk Institute for Biological Studies w USA zaowocowała w ostatnich latach nowymi nurtami badawczymi związanymi z nowatorskimi strategiami obniżania ryzyka kardiometabolicznego. Efektem są wspólne projekty naukowe nt. korygowania zaburzeń rytmów dobowych w zespole metabolicznym oraz prognozowania ryzyka kardiomiopatii cukrzycowej. Prof. Świątkiewicz jest autorką ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych i licznych pozycji książkowych oraz aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji naukowych.

pozostałe wiadomości