Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zarządzenia Dziekana WNH

2020/2021

nr 1-2020/2021 – w sprawie powołania opiekuna praktyk studenckich dla kierunku studia skandynawsko-bałtyckie na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
nr 2-2020/2021 – w sprawie kryteriów przyznania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
nr 3-2020/2021 – w sprawie zasad pisania i oceniania prac licencjackich w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
nr 4-2020/2021 – w sprawie zasad pisania i oceniania prac magisterskich w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
nr 5-2020/2021 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wydawniczej na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
nr 6-2020/2021 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Dyscypliny Archeologia na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
nr 7-2020/2021 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Dyscypliny Historia na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
nr 8-2020/2021 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
nr 9-2020/2021 – w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska badawcze, badawczo-dydaktyczne oraz dydaktyczne na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
nr 10-2020/2021 – w sprawie wskazania kierunków polityki kadrowej w ramach dyscyplin naukowych na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
nr 11-2020/2021 – w sprawie powołania zespołu ds. kategoryzacji dyscyplin naukowych na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu za lata 2017-2021
nr 12-2020/2021 – w sprawie powołania Komisji Wydziałowej przyznającej tytuł najlepszego studenta oraz najlepszego absolwenta Wydziału Nauk Historycznych UMK za rok akademicki 2020/2021
nr 13-2020/2021 – w sprawie powołania opiekunów studentów I roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu w roku akademickim 2021/2022
nr 14-2020/2021 – w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Nauk Historycznych za rok akademicki 2020/2021
nr 15-2020/2021 – w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta studiów I stopnia Wydziału Nauk Historycznych za rok akademicki 2020/2021
nr 16-2020/2021 – w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta studiów II stopnia Wydziału Nauk Historycznych za rok akademicki 2020/2021

2019/2020

nr 1-2019/2020 – w sprawie zakresu kompetencji dyrektorów instytutów,
nr 2-2019/2020 – w sprawie zakresu kompetencji kierowników katedr,
nr 3-2019/2020 – w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana – Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
nr 4-2019/2020 – w sprawie powołania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
nr 5-2019/2020 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wydawniczej na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
nr 6-2019/2020 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Promocji na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
nr 7-2019/2020 – w sprawie powołania dr M. Wiśniewskiej-Drewniak na Pełnomocnika Dziekana ds. Mobilności – Koordynatora Programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
nr 8-2019/2020 – w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
nr 9-2019/2020 – w sprawie zasad odbywania obligatoryjnych praktyk studenckich przez studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu:

nr 10-2019/2020 – w sprawie powołania opiekunów praktyk studenckich dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu – zmienione zarządzeniem: ZARZĄDZENIE nr 1-2020/2021,
nr 11-2019/2020 – w sprawie określenia procedury doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
nr 12-2019/2020 – w sprawie wymogów dotyczących prac dyplomowych na kierunku archeologia,
nr 13-2019/2020 – w sprawie powołania Zespołu ds. Dydaktyki w Instytucie Archeologii,
nr 14-2019/2020 – w sprawie powołania Zespołu ds. Dydaktyki w Instytucie Historii i Archiwistyki,
nr 15-2019/2020 – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku historia, specjalność nauczycielska do standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – przepisy przejściowe,
nr 16-2019/2020 – w sprawie powołania opiekuna praktyk studenckich dla kierunku wojskoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
nr 17-2019/2020 – w sprawie obowiązków opiekunów studentów I roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
nr 18-2019/2020 – w sprawie powołania opiekunów studentów I roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu w roku akademickim 2020/21